PRAVILA PROMOCIJE „#NEXTLEVEL GEN AMBASADOR“

Stupanje na snagu Pravila promocije:  25.06.2024.

Svrha ovih Pravila promocije je osigura jednakost za sve učesnike i jednake mogućnosti za odabir kandidata koji će postati #nextlevel GEN Ambasador, nakon ispunjavanja uslova navedenih u ovim Pravilima.

Pre početka postupka prijave za učestvovanje u promociji „#nextlevel GEN Ambasador“ (u nastavku „Promocija“), molimo pročitajte ova Pravila promocije (u nastavku „Pravila“).

Organizator zadržava pravo da izmeni Pravila, o čemu će svi učesnici biti pravovremeno obavešteni na službenoj stranici Promocije https://rs.youniversity.club/.

Član 1. Organizator i Administrator

Organizator Promocije pod nazivom #nextlevel GEN Ambasador“  je Samsung Electronics Austria GmbH, Austrija, Obergeschoss, Beč, Praterstrasse 31/14, dalje u tekstu „Organizator“.

Administrator Promocije je XYZ Communications d.o.o., Boška Petrovića 3a, 11000 Beograd, dalje u tekstu “Administrator“.

Promocija se priređuje u cilju promocije Samsung Galaxy S serije i Samsung Galaxy Z serije, proizvođača Samsung Electronics kao i funkcije Circle to Search with Google.

Član 2. Trajanje i lokacija

Promocija traje od 25. juna 2024. godine do 31. avgusta 2024. godine ili kraće ukoliko organizator drugačije odluči, u vezi sa čim će sačiniti i objaviti obaveštenje na https://rs.youniversity.club . Promocija se sprovodi se putem internet stranice https://rs.youniversity.club/.

Ova Pravila promocije objavljena su na web stranici https://rs.youniversity.club/.

Učešćem u Promociji, učesnici prihvataju ova Pravila.

Član 3.  Izmena prava učestvovanja

Pravo učestvovanja u Promociji imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina, s adresom prebivališta u Republici Srbiji koje ispune uslove navedene u ovim Pravilima i koje se registruju na internet stranici https://rs.youniversity.club/.

U Promociji ne mogu da učestvuju zaposleni Organizatora promocije Samsung Electronics Austria GmbH, Administratora XYZ Communications d.o.o., kao ni članovi njihove uže porodice ili partneri i podizvođači partnera koji su u vezi s ovom Promocijom.

Član 4. Način učestvovanja

Potrebno je da se učesnici Promocije registruju na stranici https://rs.youniversity.club/ .

Prijava za učestvovanje u ovoj Promociji sastoji se od ispunjavanja obrasca za prijavu u vidu sledećih podataka:

 1. Ime i prezime
 2. Datum rođenja
 3. Adresa
 4. Zanimanje ili fakultet na kom studiraš
 5. E-mail adresa
 6. Link na tvoje društvene mreže (Instagram, Tik Tok, You Tube – kako bi učestvovao u ovoj Promociji, učesnik mora imati profil na barem jednoj od 3 navedene društvene mreže)  

I odgovoriti na sledeća pitanja:

 • Čime se baviš u slobodno vreme i zašto su ti te aktivnosti važne (planinarenje, sviranje, putovanje, fitness itd.)?
 • Navedi jednu poznatu osobu koja te inspiriše i opiši jednom rečenicom zašto.
 • Šta za tebe znači biti ambasador jednog branda?

Svako korišćenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionisaće se diskvalifikacijom učesnika iz Promocije.

Prijave za učestvovanje u Promociji traju od 25. juna 2024. do 5. jula 2024. godine.

U periodu od 25. juna 2024. do 5. jula 2024. žiri, kojeg čine predstavnici Organizatora i Administratora, će pregledati sve prijave te će po pregledu prijava izabrati učesnike koji su se kvalifikovani za sledeći krug, vrednujući kombinaciju kreativnosti, inovativnosti i aktivnosti na društvenim mrežama, a maksimalno njih 26. Učesnici odabrani u prethodnom krugu biće, od strane Administratora, pozvani na kratki sastanak uživo ili putem online video poziva u roku od 5 dana nakon uredno poslate prijave (link će odabranim učesnicima biti poslat putem emaila).

Na razgovoru s kandidatom postoji unapred utvrđen kriterijum za odabir ambasadora nakon razgovora. U obzir će se uzeti različiti aspekti delovanja učesnika kao Samsung Ambasadora, uključujući, ali ne ograničavajući se na, kreativnost ideja i razmišljanja, sposobnost komunikacije, predanost i motivaciju učesnika kao i potencijalni učinak kojeg bi učesnik Promocije kao Samsung ambasador zaista mogao imati na promociju Samsung uređaja. U roku od 3 dana od razgovora, odabranim učesnicima će biti javljeno da su postali Samsung Ambasadori (maksimalno 26 Samsung Ambasadora).

Učesnici koji su odabrani za Samsung Ambasadore će sa XYZ Communications d.o.o. zaključiti posebne ugovore kojim će regulisati njihove međusobne obaveze i naknade, a koji će biti u skladu s ovim Pravilima.

Izabrani Samsung Ambasadori će dobiti na korišćenje jedan uređaj iz Samsung Galaxy S serije ili Samsung Galaxy Z serije po svom izboru pa će koristiti jedan od odabranih uređaja u svrhu promocije uređaja do 31. avgusta 2024. godine. Po završetku Promocije, ako je Ambasador uredno ispunio sve obaveze i zadatke navedene u nastavku ovog članka, uređaj ostaje u trajnom vlasništvu Samsung Ambasadora.

Zadaci odabranog i angažovanog Samsung Ambasadora su sledeći:

 • Promocija Samsung pametnih telefona (Samsung Galaxy S serija, Galaxy Z serija)
 • Promocija Circle to search with Google funkcije pametnih telefona kroz 10 video snimaka kreiranih u periodu od 11.07. do 25.08.2024. godine putem svojih društvenih mreža
 • Komunikacija prednosti i ključnih karakteristika Samsung pametnih telefona
 • Komunikacija i promocija YOUniversity digitalne platforme.

Kao deo Promocije, svi video snimci kreirani od strane Ambasadora će biti dostavljeni putem elektronske pošte od strane Ambasadora Administratoru, a koje će Administrator objaviti  na YOUniversity digitalnoj platformi na kojoj će se vršiti glasanje za najkreativniji video snimak. Glasaće svi posetioci navedene Internet stranice prema zasebno utvrđenim pravilima koja će biti pravovremeno objavljena na navedenoj Internet stranici. Ambasador je saglasan da te ustupa autorsko pravo na video snimcima Organizatoru (bez ograničenja i bez prava na posebnu naknadu), koji ih je bez ikakvih ograničenja ovlašćen prikazati javnosti i objavljivati na svojim društvenim mrežama i na YOUniversity platformi.

Ako video snimci prikazuju osobe, te osobe smeju biti samo Samsung Ambasadori koji su prethodno dali svoj izričiti pristanak za obradu video snimka. Samsung Ambasadori koji Organizatoru ne žele dati dozvolu za obradu svojih video snimaka, mogu učestvovati s video snimcima koji ih ne prikazuju. Video snimci na kojima su prikazane treće osobe, odnosno osobe koje nisu dale izričiti pristanak za obradu ličnih podataka, Organizator neće obrađivati, odnosno uzeti u obzir prilikom sprovođenja Promocije.

Prihvatanjem ovih Pravila, odabrani Ambasadori, daju pravo isključivog iskorišćavanja autorskih prava na radove tako da ovlašćuju Organizatora da dostavljene snimke (uz navođenje korisničkog imena Ambasadora na društvenoj mreži) oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tokom neograničenog vremena u neograničenom broju puta na celoj teritoriju Republike Srbije, u skladu s ovim Pravilima te na online kanalima. Ambasadori Promocije prihvataju da se svi podaci i materijali dostavljeni s njihove strane iskoriste u promotivne svrhe, a s ciljem dobijanja publiciteta i promocije. Ambasador izričito potvrđuje i izjavljuje da dostavljeni snimci predstavljaju njegovo autorsko delo.

U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, pravne ili druge slične postupke osnovane na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano za oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u dostavljenim radovima, Ambasador koji je dostavio takav materijal se obavezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahteva preuzeti na sebe i braniti Organizatora od svakog zahteva postavljenog u takvom postupku te istima nadokanditi sve troškove koji bi im mogli nastati usled takvog zahteva i pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obavezuje obavestiti Ambasadora dostavljenog materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada primi obaveštenje o pokretanju .

Organizator je ovlašćen da samostalno vrši određene prepravke, dorade i slično na dostavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformisanje istog, kao ni bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtev Ambasadora prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Ambasadora.

Organizator sve dostavljene materijale uz potrebne dorade i obavezno uklanjanje ličnih podataka koji nisu neophodni u cilju ispunjenja obaveza od strane Organizatora u vidu sprovođenja Promocije, mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (štampani promo materijal, televizija, novine, internet…).

Svi Samsung Ambasadori odgovorni su za sve troškove koji mogu nastati kao posledica učestvovanja u Promociji (uključujući troškove pristupa internetu).

Član 5. Diskvalifikacija

Organizator i Administrator Promocije su ovlašćeni, na osnovu diskretne procene, u bilo kom trenutku i bez obrazloženja diskvalifikovati bilo kog učesnika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Srbiji ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Učesnici se, prihvatanjem ovih Pravila, u potpunosti odriču bilo kakvih zahteva od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom korišćenja uređaja za vreme učestvovanja u Promociji.

U slučaju da učesnik:

 • ne ispunjava ovde navedene uslove i odredbe;
 • nije naveo tačan, valjan i potpun kontakt i/ili ostale podatke;

učesnik gubi pravo na korišćenje uređaja te će u prethodno navedenim slučajevima, uređaji biti dodeljeni sledećem učesniku na listi čekanja prema kriterijumima navedenim u Pravilima.

Organizator ima pravo uz javno obaveštenje jednostrano otkazati Promociju, u bilo kojoj fazi, ako je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. Višom silom će se posebno, ali ne i isključivo, smatrati proglašenje epidemije zarazne bolesti na teritoriji Republike Srbije ili delom teritorije, proglašenje vanrednog stanja i druge mere donesene od strane nadležnih državnih organa koje ograničavaju sprovođenje Promocije i/ili dodelu i preuzimanje nagrada.

Ako nastane neka od gore navedenih okolnosti, dodeljivanje i distribucija uređaja biće odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora te će Organizator javno objaviti razloge koji su doveli do prekida Promocije i isporuke nagrada.

Član 6. Pravo izmene Pravila promocije

Organizator  zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovih Pravila, uz obavezu da iste javno obavi bez odlaganja. Organizator zadržava pravo da, u slučaju isteka zaliha uređaja koji su predmet ove Promocije, prevremeno obustavi ovu Promociju, uz obavezu da obaveštenje o tome javno objavi bez odlaganja. U Beogradu, 25.06.2024.