OBAVEŠTENJE O PRIKUPLJANJU I KORIŠĆENJU LIČNIH PODATAKA

Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd (Novi Beograd), Omladinskih brigada 90V, MB: 29502242, ovim putem Vas obaveštava o informacijama u vezi sa obradom podataka o ličnosti:

1.       Rukovalac i obrađivač podataka

Rukovalac podataka je Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd (Novi Beograd), Omladinskih brigada 90V (u daljem tekstu: „Rukovalac“).

Obrađivač podataka je privredno društvo XYZ Communications doo, Boška Petrovića 3a.

2.      Lični podaci koji se prikupljaju

Rukovalac će da prikuplja i obrađuje sledeće podatke o ličnosti:

•           Ime i prezime,

•           Poštanska adresa kupca,

•           Broj telefona kupca,

•           Email adresa kupca,

(u daljem tekstu zajedno: Lični podaci).

3.         Svrha prikupljanja Ličnih podataka

Rukovalac će da prikuplja i obrađuje gore navedene Lične podatke isključivo za potrebe utvrđivanja ispunjenja uslova za učešće u Programu lojalnosti i dostavu nagrade.

4.         Način korišćenja Ličnih podataka

Lični podaci koji se prikupljaju na osnovu pristanka biće korišćeni isključivo za prethodno navedene potrebe Rukovaoca, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Zakon) i Politikom privatnosti Rukovaoca priloženoj u nastavku.

5.         Pravni osnov za obradu Ličnih podataka

Lične podatke Rukovalac prikuplja i obrađivač obrađuje na osnovu dobrovoljnog pristanka lica na koje se podaci odnose.

6.         Rok čuvanja Ličnih podataka

Lični podaci čuvaće se samo onoliko koliko je neophodno za ispunjavanje navedene svrhe, a svakako ne duže od 6 meseci od datuma Programa lojalnosti.

7.         Vaša prava

Rukovalac će na zahtev Učesnika da dopuni, izmeni, ažurira  i obriše Lične podatke ako su podaci nepotpuni, netačni ili neažurni kao i  ako njihova obrada nije u skladu sa zakonom odnosno ako je svrha prikupljanja podataka ispunjena. Za više informacija pogledajte našu Politiku privatnosti ili nas kontaktirajte slanjem mejla na adresu dataprotection.sead@samsung.com.

U slučaju da Učesnici smatraju da obrada njihovih ličnih podataka narušava njihovu privatnost, mogu da se obrate Rukovaocu obrade ličnih podataka ili Agenciji za zaštitu ličnih podataka i da zatraže objašnjenje.

8.         Ostale informacije

Za detaljne informacije o preduzetim merama za čuvanje Ličnih podataka kao i eventualno iznošenje ličnih podataka, pročitajte našu Politiku privatnosti.