PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

„Vodimo te na omiljene događaje“

Svrha ovih pravila je da osiguraju jednakost za sve učesnike kao i jednake mogućnosti za osvajanje nagrade nakon ispunjavanja uslova navedenih u pravilima.

Dan objave i stupanja na snagu: 26.04.2023.

Pre početka postupka prijave za učestvovanje u  predmetnom nagradnom Konkursu (u nastavku „Konkurs“), molimo pročitajte ova Pravila nagradnog Konkursa (u nastavku „Pravila“):

Član 1. Organizator i Administrator

Organizator Konkursa pod nazivom „Vodimo te na omiljene događaje“  je Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd (Novi Beograd),  Omladinskih brigada 90v, 11000 Beograd, MB: 29502242  dalje u tekstu „Organizator“. Administrator Konkursa je privredno društvo XYZ Communications doo, Žarka Vukovića Pucara 49, 11000 Beograd, MB: 21259446 dalje u tekstu “Administrator“.

Konkurs se priređuje u cilju promocije Samsung Galaxy S23 serije, Galaxy Z Flip4 pametnih telefona i Galaxy Watch5 pametnih satova proizvođača Samsung Electronics.

Član 2. Trajanje i lokacija

Konkurs započinje 26. aprila 2023. godine i traje do 14. juna 2023. godine. Konkurs se sprovodi na YOUniversity web stranici https://rs.youniversity.club/

Pravila Konkursa biće objavljena na web stranici YOUniversity https://rs.youniversity.club/ i web stranici Samsung Electronics www.samsung.com/rs/ .

Objava 3 dobitnika  koji su učestvovali u nagradnom Konkursu i prijavili se na YOUniversity web stranici prema gore navedenim informacijama, biće na web stranicama objavom imena i inicijala prezimena dobitnika, zatim će pobednike da kontaktiraju telefonski na broj telefona ispunjen prilikom prijave za nagradni Konkurs u aplikaciji kviza.

Učestvovanjem u Konkursu učesnici prihvataju ova Pravila.

Član 3. Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u Konkursu imaju sva fizička lica starija od 18 godina koja su građani i aktivni studenti na području Republike Srbije. Svaki učesnik u Konkursu može da učestvuje jednom i može da osvoji samo jednu nagradu. U nagradnom Konkursu ne mogu da učestvuju zaposleni Organizatora nagradnog Konkursa Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd (Novi Beograd), Administratora XYZ Communications d.o.o. kao ni članovi njihove uže porodice, kao i  partneri i podizvođača partnera koji su u vezi s ovim Konkursom.

Član 4. Način učestvovanja

Za učestovanje u nagradnom Konkursu, učesnici treba da učine sledeće:

Odogovri  tačno i u što kraćem vremenu na pitanja nagradnog kviza. Svaki takmičar ima zadatak da u što kraćem vremenskom periodu odgovori tačno na 5 pitanja nagradnog kviza na YOUniversity web stranici https://rs.youniversity.club/odgovori-i-osvoji/.

Učesnik, ukoliko prethodno nije uneo pristupne podatke na YOUniversity web stranici mora da unese pristupne podatke kako bi mogao da učestvuje u nagradnom Konkursu  (korisničko ime, ime, prezime, e-mail, mobilni telefon, lozinka, ponovi lozinku, ulica i kućni broj, grad ili mesto, poštanski broj, država).

Prijavom na Konkurs učesnici prihvataju ova Pravila i  saglasni su da, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, prezime i grad iz kog dolaze mogu da budu javno objavljeni, korišćeni od strane Organizatora i Administratora.

U konkurenciju za osvajanje nagrade ulaze sve prijavljene osobe koje su zadovoljile uslove ovih Pravila.

Član 5. Odabir dobitnika

Dobitnici će biti odabrani prema kriterijumu najbržih 5 sa najviše tačnih odgovora u nagradnom kvizu. Aplikacija kviza u pozadini beleži broj tačnih odgovora svakog učesnika i minute i sekunde u kojima je odgovoreno na sva pitanja.

Član 6. Diskvalifikacija

Organizator zadržava pravo da u bilo kom trenutku diskvalifikuje učesnike u sledećim slučajevima:

 • Učesnike koji prekrše ova Pravila
 • Učesnike koji nisu ispunili sve korake kvalifikacija za Konkurs.

Organizator takođe ima pravo bez obrazloženja da ukloni sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vređanje na rasnoj, verskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po ličnoj proceni. Ukoliko sadržaj kreiran od strane Učesnika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih lica Organizator ima pravo takve sadržaje da ukloni bez obrazloženja.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo koje posledice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane učesnika i zloupotrebe sastava pri funkcionisanju takmičenja na štetu učesnika ili treće osobe.

Organizator i izabrani Administrator nagradnog Konkursa su ovlašćeni na temelju diskrecione procene da u bilo kom trenutku i bez obrazloženja diskvalifikuju bilo kog učesnika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Srbiji ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Učesnici nagradnog Konkursa, prihvatanjem Pravila učestvovanja, se u potpunosti  odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla da nastane prilikom ispunjenja zadatka/kriterijuma koji su propisani ovim pravilima.

Organizator u svakom trenutku zadržava pravo provere, prema vlastitom nahođenju, ispunjava li neki učesnik uslove učestvovanja (uključujući njegovu starost i prebivalište).

Učestvovanje je lično. Identiteti stvoreni isključivo radi izmene, falsifikovanja ili manipulisanja parametrima relevantnim za nagradni Konkurs, kao i nepošteno učestvovanje u bilo kom drugom obliku, zabranjeno je i neće da se prihvati.

U slučaju da dobitnik:

 • ne odgovori na obaveštenje o osvajanju nagrade u roku od pet dana;
 • ne ispunjava ovde navedene uslove i odredbe;
 • nije naveo tačan, valjan i potpun kontak,  broj mobilnog telefona i/ili ostale podatke;
 • nije u stanju da primi nagradu kako je ovde navedeno iz nekog razloga,

dobitnik gubi pravo na nagradu pa će u slučaju iznad navedenih razloga, nagrada da bude dodeljena sledećem odabranom dobitniku prema kriterijumima navedenim u Pravilima.

Nagrada nije prenosiva ni zamenjiva i ne može da se zameni za gotovinu ili neki drugi oblik kompenzacije, u celosti ili delimično.

Organizator i Administrator ne prihvataju odgovornost za zakasnele, nepotpune, neispravno predate, neispravne ili neispravno upućene prijave, zahteve ili korespondenciju zbog greške, propusta, izmene, neovlašćenog rukovanja, brisanja, krađe, uništavanja, greške u komunikaciji ili na neki drugi način. Isto važi za podatke o adresi koje navede učesnik, koji su netačni, neispravni ili na neki drugi način pogrešni.

Kako bi se izbegla sumnja, učesnik je odgovoran za pravovremeni odziv na poziv Organizatora/Administratora o osvajanju nagrade kako bi se osiguralo da je primio poziv. Organizator/Administrator nisu odgovorni za učesnikovo  zakasnelo potraživanje nagrade ako iz nekog slučaja ne odgovori na upućeni poziv u naznačenom roku.

Organizator ima pravo uz javno obaveštenje jednostrano da otkaže nagradni Konkurs u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. Višom silom će posebno, ali ne i isključivo, da se smatra proglašenje epidemije zarazne bolesti na teritoriji Republike Srbije ili delom teritorija, proglašenje vanrednog stanja i druge mere donete od strane nadležnih državnih organa koje ograničavaju sprovođenje nagradnog Konkursa i/ili dodelu i preuzimanje nagrada.

Ukoliko nastane neka od gore navedenih okolnosti dodeljivanje  i distribucija nagrada biće odmah obustavljena jednostranom odlukom Organizatora, pa će Organizator javno da objavi razloge koji su doveli do prekida nagradnog Konkursa i isporuke nagrada.

Prihvatanjem ovih Pravila, svi učesnici ovog Konkursa, daju u korist pravo isključivog iskorišćavanja autorskih prava na prijavljene radove tako da ovlašćuju Organizatora da prijavljene radove(uz navedene inicijale imena i prezimena autora rada) oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tokom neograničenog vremena u neograničenom tiražu i broju izdanja na celoj teritoriji Republike Srbije, saglasno ovim Pravilima kao i na online kanalima. Učesnici nagradnog Konkursa prihvataju da se svi podaci i materijali dobijeni tokom prijave na nagradni Konkurs iskoriste u promotivne svrhe, a s ciljem dobijanja publiciteta i promocije. Učesnik nagradnog Konkursa izričito potvrđuje i izjavljuje da čitava prijava predstavlja njegovo autorsko delo.

U slučaju da bilo koje treće fizičko ili pravno lice pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, učesnik nagradnog Konkursa koji je prijavio materijal se obavezuje da se pridruži takvom postupku i potraživanja iz istog zahteva  da preuzme na sebe i da  brani Organizatora od svakog zahteva postavljenog u takvom postupku i istima da nadoknadi sve troškove koji bi  mogli da im nastanu usled takvog zahteva i pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obavezuje da obavesti učesnika nagradnog Konkursa prijavljenog materijala o pokretanju bilo kog takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada primi obaveštenje o pokretanju .

Organizator je ovlašćen  da sam napravi  određene promene, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god  iste ne predstavljaju deformisanje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtev Učesnika nagradnog Konkursa prema Organizatoru ili trećem licu i za isto nije potrebna nikakva saglasnost ili odobrenje Učesnika.

Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade i obavezno uklanjanje ličnih podataka koji nisu neophodni u cilju ispunjenja obaveza od strane Organizatora u vidu sprovođenja nagradnog Konkursa, može da koristi za oglašavanje u svim medijima (štampani promo materijal, televizija, novine, internet…).

Učesnici se prijavom na Konkurs odriču bilo kakvih daljih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Član 7. Rezultati Konkursa

Dobitnici će biti obavešteni putem ličnog telefonskog poziva kako bi potvrdili svoje lične podatke za dostavu osvojene nagrade ili preuzimanje na adresi Administratora.

Dobitnici će biti javno objavljeni na YOUniversity www.rs.youniversity.club/intro/   i Samsung web stranici www.samsung.com/rs/ uz navedene inicijale imena i prezimena dobitnika nagrade.

Član 8. Nagrade

Učesnici u ovom nagradnom Konkursu mogu da osvoje, saglasno ovim Pravilima, dole navedenu nagradu:

 1. nagrada – 2 x  poklon vaučera za tickets.rs u vrednosti 8.000 RSD
 2. nagrada – 2 x  poklon vaučera za tickets.rs u vrednosti 8.000 RSD
 3. nagrada – 2 x  poklon vaučera za tickets.rs u vrednosti 8.000 RSD
 4. nagrada – 2 x 3 dana Music Week festivala 23.06-25.06.2023.
 5. nagrada – 2 x 3 dana Music Week festivala 23.06-25.06.2023.

Dobitnici nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one za koju su se takmičili i osvojili u postupku saglasno ovim Pravilima.

Nagrada ne može da se zameni za novac, druge proizvode ili usluge niti  može da se prenese na drugu osobu po prijemu nagrade.

Ukupno će biti podeljeno 6 poklon vaučera i 18 festivalskih karata prema iznad navedenim informacijama.

Član 9. Predaja nagrade

Nagrada će dobitnicima da bude dostavljena lično u Samsung zoni ili na adresi Aministratora.

Dobitnike će o dobitku da obavesti Administrator pismeno u roku od 24 sata od proglašenja dobitnika, kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.

Dobitnik će da sarađuje sa Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Organizator će da osigura nagradu, kao i da ispuni sve zakonske obaveze vezane uz istu.

Nagrade  isključivo mogu da se dostave tj. da se ostvare na adresu na području  Republike Srbije.

Nagrade će biti dostavljene/isporučene od strane Administratora najkasnije u roku od 30 dana od datuma odabira dobitnika.

Kao dokaz preuzimanja nagrade Organizator/Administrator koristiće potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a, e-maila ili pošte), Organizator/Administrator koristiće poštansku priznanicu kao dokaz.

Realizacijom nagrade prestaju sve obaveze Organizatora i Administratora nagradnog Konkursa prema dobitnicima te nagrada ne može da se zameni za novac, druge proizvode ili usluge niti može da  se prenese na drugu osobu po prijemu nagrade. Organizator neće da podeli nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim Pravilima.

Član 10. Zaštita ličnih podataka

Rukovalac obrade ličnih podataka učesnika nagradnog takmičenja je Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd (Novi Beograd).

Lični podaci dobitnika koji se prikupljaju za potrebe takmičenja, biće prikupljeni i obrađeni u skladu sa zakonima Republike Srbije i Samsung politikom privatnosti. Prikupljanje podataka o ličnosti za potrebe takmičenja je dobrovoljno i vrši se na osnovu izričitog pristanka dobitnika. Ukoliko dobitnik odluči da svoje lične podatke ne podeli sa organizatorom ili administratorom, onda dobitnik gubi pravo na osvojenu nagradu.

Rukovalac će na zahtev dobitnika da dopuni, izmeni ili briše lične podatke ako su podaci nepotpuni, netačni ili neažurni kao i ako njihova obrada nije u skladu sa zakonom odnosno ako je svrha prikupljanja podataka ispunjena.

Dobitnik je saglasan da organizator/administrator ima pravo objave imena i prezimena dobitnika na svojim oficijelnim kanalima putem društvenih mreža.

Učesnici prihvataju aktuelna službena pravila prijavom za učestovanje u nagradnom konkursu.

Vođa obrade ličnih podataka učesnika nagradnog konkursa je Samsung Electronics Austria GmbH, Ogranak Beograd (Novi Beograd).

Učestvovanjem u promociji svaki učesnih prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, i u vezi s tim se obaveštava:

 • da se njegovi osobni podaci koji su dostupni Organizatoru čuvaju u skladu s Opštim zakonom o zaštiti osobnih podataka i da isti mogu biti korišćeni samo u cilju ispunjenja obveza od strane Organizatora u vidu sprovođenja promocije. U pogledu ličnih podataka za prijavljene biće prikupljani: ime, prezime, adresa, broj mobilnog telefona.
 • lične podatke učesnika nagradnog konkursa za svrhu sprovođenja promocije na području Republike Srbije, ograničavajući obradu isključivo na vremensko razdoblje potrebno za ostvarenje prethodno navedene svrhe, a počevši od dana završetka promocije navedenog u Pravilima, nakon čega će lični podaci biti obrisani.

Učestvovanjem u promociji svaki učesnik prihvata prava i obveze iz ovih Pravila

Administrator i Organizator obrađuju sve lične podatke skladno odredbama Opšteg zakona o zaštiti ličnih podataka.

Dostava podataka od strane učesnika promocije je dobrovoljna, kao i potrebna kako bi učesnik mogao učestvovati u navedenoj promociji. U slučaju da učesnik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njene/njegove privatnosti ili protivna zakonu, može se obratiti Vođi obrade i/ili zatražiti pristup, brisanje ili ograničavanje obrade ličnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka, na način da u bilo kojem trenutku kontaktira Vođu obrade na adresu e-pošte: dataprotection.sead@samsung.com ili pisanim putem na adresu: Samsung Electronics Austria GmbH, Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd (Novi Beograd),  Omladinskih brigada 90v. Pisanim zahtevom upućenim na adresu Vođe obrade može se zatražiti i korekcija podataka, kao i informacija o upravljanju podacima, a učesnik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče dozvolu, a da to ne utiče na zakonitost obrade koja se temeljila na dozvoli pre nego što je ona povučena. Učesnici se na kraju mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka ili merodavnom sudu, ako se ne slažu sa odlukom ili radom Vođe obrade.

Prijavom na promociju učesnici su saglasni da Administrator, kao izvršitelj obrade ličnih podataka, te kao izabrani Administrator baze podataka od strane Organizatora, može obrađivati podatke u svrhu sprovođenja promocije.

Nakon 60 dana od dana zadnjeg proglašenja primaoca demo uređaja, Organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz promociju.

U Beogradu, 25.04.2023.

Samsung Electronics Austria GmbH

SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GmbH, BEOGRAD

PRAVILA O PRIVATNOSTI

Datum stupanja na snagu: Maj 2018.

Samsung Electronics Austria GmbH i naša povezana lica (u daljem tekstu: „Samsung“, „mi“, „nas“, „naše“) znamo koliko je privatnost važna našem osoblju, dobavljačima, kupcima i drugima sa kojima sarađujemo i težimo jasnosti u vezi sa tim kako prikupljamo, koristimo, obelodanjujemo, prenosimo i čuvamo lične podatke.

Ispod slede glavna pitanja obuhvaćena našom Politikom zaštite podataka.

 1. Delokrug i svrha
 2. Odgovornost za usklađenost
 3. Naše obaveze
 4. Definicije
 5. GDPR principi
 6. Posebne kategorije ličnih podataka
 7. Deljenje ličnih podataka (uključujući transfere van EE)
 8. Profilisanje i automatsko odlučivanje
 9. Direktni marketing
 10. Čuvanje evidencije
 11. Pojedinačna prava subjekata na koje se odnose podaci
 12. Postupak u slučaju narušavanja sigurnosti podataka
 13. Ažuriranja politike
 14. Korisni podaci za kontakt

Prilog 1: Obaveštenje o privatnosti

 1. Delokrug i svrha

Ova politika definiše Pravila zaštite podataka kao i pravnih uslova koji moraju da budu zadovoljeni kada je reč o pribavljanju, rukovanju, obradi, čuvanju, prenosu i uništavanju ličnih podataka.

Tipovi informacija kojima ćemo da rukujemo obuhvataju detalje o trenutnim, prethodnim i potencijalnim članovima osoblja, dobavljačima, kupcima i drugim licima sa kojima komuniciramo. Podaci koji se drže na papiru ili računaru podležu određenim merama pravne zaštite navedenim u Opštoj uredbi o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – „GDPR“) i važećem(im) zakonu(ima) o zaštiti podataka, koji predviđa(ju) ograničenja u vezi sa načinom na koji možemo da koristimo te informacije.

Održavanje najviših standarda u našem rukovanju ličnim podacima predstavlja i kolektivnu i ličnu odgovornost, a ova politika primenljiva je na to kako pribavljamo, koristimo, čuvamo i na druge načine obrađujemo lične podatke koje upotrebljavamo u okviru našeg poslovanja. Ona obuhvata prikaz ključnih obaveza u vezi sa podacima koje se primenjuju na nas kao organizaciju, a koje obuhvataju i očekivanje od Vas da igrate svoju ulogu u vezi sa usklađivanjem.

Ova politika zaštite podataka primenjuje se na svakog zaposlenog kompanije Samsung kao i na drugo osoblje koje pruža usluge kompaniji Samsung (uključujući, ali ne ograničavajući se na izvođače i agencijsko osoblje) (zajednički naziv u daljem tekstu: „članovi osoblja“). Od svih članova osoblja se zahteva da se postaraju da razumeju ovu politiku i da je se pridržavaju u odnosu na bilo koje lične podatke kojima imaju pristup u obavljanju svog posla.

 • Odgovornost za usklađenost

Odgovornost za nadgledanje usklađenosti zaštite podataka, uključujući pridržavanje ove politike je na našem službeniku za zaštitu podataka, čiji podaci za kontakt mogu da se nađu na kraju ove politike.

Osobe na rukovodećim pozicijama odgovorne su za usklađenost zaštite podataka u okviru svojih timova.

Ukoliko smatrate da politika nije ispoštovana kada je reč o Vašim ili ličnim podacima drugih lica, potrebno je da pokrenete to pitanje sa Vašim neposrednim menadžerom ili sa odeljenjima za ljudske resurse ili pravna pitanja.

 • Naše obaveze

GDPR predviđa kazne u značajnim iznosima protiv organizacija koja krše njegove odredbe. Zavisno od tipa kršenja, organizacijama mogu da budu izrečene kazne u vrednosti većoj od 20 miliona evra ili 4% od ukupnog, godišnjeg prometa na globalnom nivou u prethodnoj finansijskoj godini. Ove kazne u visokom iznosu povećavaju izlaganje rizicima u odnosu na usklađenost zaštite podataka.

 • Definicije

Definicije koje slede mogu da Vam budu od koristi pri čitanju ove politike:

Podaci o krivičnoj evidenciji su informacije u vezi sa krivičnim prerkršajima i presudama protiv određene osobe.

Rukovaoci podacima (Kontrolori podataka) su lica ili organizacije koje određuju svrhu i način obrade ličnih podataka.  Oni su  odgovorni za uspostavljanje praksi i politika u skladu sa GDPR-om. Mi smo rukovaoci svih ličnih podataka koji se koriste u našem poslovanju. Naši dobavljači, savetnici izvođači takođe mogu da budu rukovaoci podataka.

Pojam Subjekti podataka za potrebe ove politike obuhvata sve žive pojedince čije lične podatke čuvamo, što uključuje trenutne, prošle i potencijalne kupce, dobavljače, agente, investitore kao i članove našeg osoblja. Subjekat podataka ne mora da bude državljanin ili rezident Republike Srbije . Svi subjekti podataka imaju određena zakonska prava u odnose na njihove lične podatke.

Pojam lični podaci označava podatke koji se odnose na živu osobu koja može da se identifikuje na osnovu tih podataka (ili na osnovu tih podataka ili drugih informacija koje posedujemo). Lični podaci mogu da budu faktički (poput imena, adrese ili datuma rođenja) ili može da bude reč o mišljenju (poput ocene učinka). Definicija „ličnih podataka“ koja se koristi u GDPR-u i važećem zakonu o zaštiti podataka je veoma široka i dopušta da veliki opseg ličnih identifikatora budu klasifikovani kao lični podaci. To obuhvata ime, identifikacioni broj i podatke o lokaciji.

Obrada jeste bilo koja aktivnost koja obuhvata upotrebu ličnih podataka. Ona uključuje dobijanje, korišćenje, posmatranje, beleženje ili držanje podataka, ili sprovođenje bilo koje radnje ili grupe radnji uključujući organizovanje, menjanje, povrat, korišćenje, obelodanjivanje, brisanje ili uništavanje podataka. Obrada takođe obuhvata prenos ličnih podataka trećim licima.

Podaci posebne kategorije (prethodno poznati kao osetljivi lični podaci) obuhvataju informacije o rasnom ili etničkom poreklu osobe, njenim političkim mišljenjima, verskim ili sličnim uverenjima, sindikalnom članstvu, fizičkom ili mentalnom zdravlju ili stanju ili seksualnom životu, kao i genetske i biometrijske podatke, kada se koriste za identifikovanje pojedinca.

 • GDPR principi

Bilo koje lice koje obrađuje lične podatke mora da postupa u skladu sa primenljivim principima dobre prakse definisanim u GDPR-u, a kojih je Samsung dužan da se pridržava.

 • Lične podatke ćemo da obradimo u skladu sa zakonom, pošteno i transparentno (videti odeljak „zakonitost, poštenje i transparentnost“).
 • Prikupljaćemo lične podatke za naznačene, eksplicitne i legitimne svrhe; nećemo da ih obrađujemo na način koji ne bi bio u skladu sa tim svrhama (videti odeljak „Ograničenje svrhe i minimizovanje podataka“).
 • Obradićemo lične podatke koji su adekvatni, relevantni i ograničeni na ono što je neophodno u vezi sa svrhama obrađivanja (videti odeljak „Ograničenje svrhe i minimizovanje podataka“).
 • Obezbedićemo da lični podaci budu tačni i, gde je to neophodno, ažurni; gde su podaci netačni, preduzećemo sve što je potrebno za njihovo brisanje ili ispravku bez odlaganja uzimajući u obzir svrhe za koje se podaci obrađuju (videti odeljak „Tačnost“).
 • Uzdržaćemo se od čuvanja ličnih podataka u obliku koji dozvoljava identifikaciju pojedinca na kog se odnosi u periodu dužem nego što je to potrebno za svrhe radi kojih se obrađuju (videti odeljak „Ograničenje čuvanja“).
 • Upotrebićemo odgovarajuće tehničke ili organizacione mere kako bi obezbedili sigurnost ličnih podataka, što će da uključuje njihovu zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade ili slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (videti poglavlje „Integritet i poverljivost“).

Slede dodatni podaci o svakom od ovih principa.

 • Zakonitost, poštenje i transparentnost

Važeći zakon(i) o zaštiti podataka ima(ju) za cilj ne da spreči(e) obrađivanje ličnih podataka, već da obezbedi(e) da se to radi pošteno i bez štetnog uticaja na prava subjekta podataka.

Kako bi lični podaci bili obrađeni u skladu sa zakonom, potrebno je da bude ispunjen jedan od zakonskih uslova za obradu. Ovi uslovi obuhvataju sledeće: subjekat podataka mora eksplicitno i slobodnom voljom da pristane na obradu; obrada se zahteva u skladu sa zakonom, obrada je neophodna radi sprovođenja ugovora koji imamo sa subjektom podataka; ili je obrada neophodna radi legitimnih interesa kompanije Samsung ili lica kojem se podaci obelodanjuju (osim ukoliko te interese nadjačavaju interesi ili osnovna prava ili slobode pojedinca). Pre nego što počnemo sa obrađivanjem ličnih podataka (na primer pre nego što prikupimo lične podatke od neke osobe), razmatramo naše podatke za prikupljanje podataka, kao i zašto su nam ti podaci potrebni.  Takođe identifikujemo i pravnu osnovu koja nam omogućava da te informacije dobijemo i obradimo na zakonit način.

Subjektu podataka u skladu sa zakonom moraju da budu predočene određene informacije, uključujući (ali ne ograničavajući se na) ko je rukovalac podataka, svrha(e) radi koje(ih) se podaci obrađuju, zakonsku osnova za obradu podataka, identititete svakog lica kom podaci mogu da se otkriju ili prenesu, kao i prava subjekta podataka u odnosu na njegove lične podatke. Ove informacije moraju da budu  pružene kroz odgovarajuća obaveštenja o privatnosti ili obaveštenja o poštenoj obradi podataka.

 • Ograničenje svrhe i minimizovanje podataka

Lični podaci mogu  da se obrađuju samo za specifične potrebe o kojima je subjekat podataka obavešten prilikom prvog uzimanja podataka, ili za bilo koje druge svrhe izričito dopuštene važećim zakonom(ima) o zaštiti podataka. To znači da  lični podaci ne mogu da se prikupljaju za jednu svrhu, a potom da se koriste za drugu. Ukoliko postane neophodno da se promeni svrha radi koje se podaci obrađuju, subjekat podataka biće obavešten o novoj svrsi pre bilo kakve obrade.

 • Tačnost

Lični podaci moraju da budu tačni i ažurni. Informacije koje su pogrešne su netačne i stoga je potrebno da se preduzmu koraci radi provere tačnosti bilo kojih ličnih podataka na mestu njihovog prikupljanja, a to potom naknadno činiti redovno u određenim vremenskim intervalima. Netačni ili zastareli podaci treba da budu uništeni. Kad postanete svesni da su lični podaci koje obrađujemo netačni, morate da obavestite svog mendžera/lice za kontakt za obradu podataka, kao i  da preduzmete potrebne korake za uništavanje i izmenu istih, vodeći računa o zahtevima naše politike zadržavanja podataka gde je to potrebno.

 • Ograničenje čuvanja

Lični podaci treba da se čuvaju u formatu koji ne dopušta identifikovanje subjekta podataka duže nego što je to potrebno za svrhe za koje se podaci prikupljaju. To znači da je potrebno da podaci budu uništeni ili izbrisani iz naših sistema kada više nisu potrebni, ili lični podaci treba da budu uređeni od strane istih.

Nakon isteka perioda zadržavanja, osim ukoliko postoji valjan poslovni razlog za zadržavanje i nakon tog perioda (na primer ukoliko je subjekat podataka pokrenuo parnicu protiv nas a zadržani lični podaci su relevantni za takvu parnicu), zapisi koji sadrže lične podatke biće eliminisani na siguran način i efektivno uništeni.

 • Integritet i poverljivost

Održavanje sigurnosti podataka znači garantovanje poverljivosti, integriteta i dostupnosti ličnih podataka, u skladu sa sledećim definicijama:

 1. Poverljivost znači da podacima mogu da pristupaju samo lica koja su ovlašćena da koriste podatke.
 2. Integritet znači da lični podaci treba da budu tačni i odgovarajući za svrhu za koju se obrađuju kao i pouzdani tokom njihovog životnog veka (t.j. ne mogu da ih menjaju neovlašćena lica).
 3. Dostupnost znači da ovlašćeni korisnici treba da budu u stanju da pristupe podacima ukoliko su im potrebni za dozvoljene svrhe. Lične podatke je stoga potrebno čuvati na našem centralnom računarskom sistemu umesto na pojedinačnim personalnim računarima.

Sigurnosne procedure obuhvataju:

 1. Kontrole ulaska. Potrebno je da se izvesti o svakom stranom licu koje se opazi u oblastima sa kontrolom ulaska.
 2. Obezbeđenje stolova i ormarića koji se zaključavaju. Stolove i ormariće držati zaključanim ukoliko se u njima drže poverljivi podaci bilo koje vrste. (Lične informacije se uvek smatraju poverljivim.)
 3. Metode uništavanja. Papirne dokumente treba iseći. Flopi diskove i CD-ROMove treba fizički uništiti kada više nisu potrebni.
 4. Oprema. Članovi osoblja kompanije Samsung treba da se postaraju da se na pojedinačnim monitorima ne prikazuju poverljivi podaci prolaznicima, kao i da se izloguju iz svog personalnog računara kada je isti bez nadzora.
 • Posebne kategorije ličnih podataka

S vremena na vreme može da bude potrebno da obradimo posebne kategorije ličnih podataka.

Posebne kategorije ličnih podataka obradićemo samo kada imamo zakonsku osnovu za obradu ličnih podataka (videti odeljak 5 ove politike) i kada se primenjuje jedan od posebnih uslova za obradu podataka posebne kategorije. Ovi posebni uslovi obuhvataju, ali nisu ograničeni na sledeće slučajeve:

 1. Subjekat podataka je dao izričitu saglasnost.
 2. Obrada je neophodna za potrebe iskorišćavanja prava ili obaveza kompanije Samsung ili subjekta podataka u skladu sa zakonom o radnom odnosu.
 3. Obrada je neophodna radi zaštite vitalnih interesa subjekta podataka, a subjekat podataka fizički nije u stanju da da saglasnost.
 4. Obrada se odnosi na lične podatke koje je subjekat podataka javno obelodanio.
 5. Obrada je neophodna za uspostavljanje, korišćenje ili odbranu zakonitih zahteva.
 6. Obrada je neophodna iz razloga značajnog javnog interesa.
 7. Obrada je neophodna radi ocene radne sposobnosti zaposlenog.

Posebne kategorije ličnih podataka neće da se obrade dok:

 1. Gore pomenuta procena ne bude sprovedena; i
 2. Osoba na koju se odnose lični podaci nije odgovarajuće obaveštena (kroz obaveštenje o privatnosti ili na drugi način) o prirodi obrade, svrhama radi kojih se sprovodi kao i pravnoj osnovi.
 • Deljenje ličnih podataka (uključujući transfere van EEP)

Lični podaci mogu da se prenesu samo trećim pružaocima usluga koji prihvataju da se pridržavaju zahtevanih politika i procedura kao i bilo kojih relevantnih ugovornih odredbi i koji se slože da primene adekvatne mere, u skladu sa zahtevima.

Lični podaci mogu da se dele sa drugim članom naše grupe (što obuhvata i naša povezana lica, kao i našu krajnju holding kompaniju, zajedno sa njenim ispostavama) ukoliko primalac ima potrebu za informacijama iz razloga povezanih sa poslom, te ukoliko je prenos u skladu sa važečim ograničenjima prekograničnog prenosa podataka (videti ispod).

Zakoni koji se odnose na zaštitu podataka ograničavaju prenos državama van Evropskog ekonomskog prostora (u daljem tekstu: „EEP“) kako bi se osiguralo da se ne ugrozi neophodan nivo zaštite podataka.   Lične podatke koji su nastali u jednoj državi prenosite preko granice kada prenosite, šaljete, pregledate ili pristupate tim podacima u drugu ili u drugoj državi. Potrebno je da se traži posebnua dozvola od lokalnog odeljenja za pravna pitanja/kancelarije za zaštitu podataka pre prenosa ličnih podataka preko granice kako bi moglo da se proveri da li su zadovoljeni neophodni uslovi.

 • Profilisanje i automatsko odlučivanje

Postoje značajna ograničenja okolnosti pod kojima  mogu da se  donesu automatske odluke o pojedincima (gde se odluka donosi isključivo automatski bez ikakvog učešća ljudi).  Ovo je slučaj i kada je reč o profilisanju (to je automatska obrada ličnih podataka radi vrednovanja određenih stvari u vezi sa pojedincima, na primer, da li mu može da mu se svidi određen proizvod).

Ovaj tip donošenja odluka može da se primeni samo gde je to potrebno radi realizacije ugovora, gde je to dozvoljeno zakonom, ili u slučajevima kada pojedinac da svoju izričitu saglasnost. Pored toga, pojedinici imaju pravo na primanje informacija o donošenju odluka,  a imaju i određena prava koja im se moraju komunicirati, uključujući pravo da se zahteva ljudska intervencija ili da se ospori odluka, a na snazi su stroga ograničenja u vezi sa upotrebom podataka posebne kategorije za ovu vrstu odlučivanja.

U svakom slučaju, svaka aktivnost profilisanja obradiće se u punoj saglasnosti sa svakim važećim zakonom.

 • Direktni marketing

Poštujemo stroge zahteve zaštite podataka u vezi sa direktnim marketingom.

 1. Čuvanje evidencije

Važno je da budemo u stanju da pokažemo da se pridržavamo principa obrade podataka. Gde se to zahteva, vodimo odgovarajuću evidenciju u vezi sa našim rukovanjem ličnim podacima. To konkretno može da obuhvati evidenciju naše zakonske osnove za obradu ličnih podataka, evidenciju  podataka koji se šalju subjektima podataka, kao i evidenciju naše obrade ličnih podataka.

 1. Pojedinačna prava subjekata na koje se odnose podaci

Podaci moraju da se obrade u skladu sa pravima subjekata podataka. Subjekti podataka imaju pravo da:

 1. ukoliko su pristali na obradu podataka, povuku saglasnost za obradu u bilo kom trenutku (a to mora da im bude lako isto koliko je bilo i davanje saglasnosti).
 2. im se daju jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako se koriste njihovi lični podaci (iz kog razloga dajemo obaveštenje o privatnosti podataka).
 3. zahtevaju pristup bilo kojim podacima koje o njima poseduje rukovalac podataka.
 4. zahtevaju izmenu i ispravku netačnih podataka.
 5. zahtevaju da podaci koje o njima poseduje rukovalac podataka budu obrisani kada se ispune određeni uslovi predviđeni važećim zakonom(ima).
 6. zahtevaju ograničenje obrade kada su ispunjeni određeni uslovi predviđeni važećim zakonom(ima).
 7. zahtevaju upućivanje ličnih podataka drugom rukovaocu kada su ispunjeni određeni uslovi predviđeni važećim zakonom(ima).
 8. podnesu prigovor na obrađivanje ličnih podataka  kada su ispunjeni određeni uslovi predviđeni važećim zakonom(ima).
 9. ne podležu odluci koja je zasnovana samo na automatskoj obradi, uključujući profilisanje, kada ovo sa sobom nosi zakonske ili druge značajne posledice po njih, osim ako su se izričito složili  sa tim, ili gde je to neophodno za sklapanje ili realizaciju ugovora sa njima.
 10. podnesu žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a u vezi sa našom obradom podataka, navodeći detalje koji slede, iako mi podstičemo subjekta podataka da nas obavesti o svim zabrinutostima koje ima, kako bi pokušali da to rešimo.

Kada znate da subjekat podataka želi da iskoristi bilo koje od svojih prava, treba da se obratite Kancelariji za pravna pitanja / za zaštitu ličnih podataka. Postoji mogućnost da će da bude potrebno da se preduzmu odgovarajući koraci radi identifikovanja osobe koja podnosi zahtev.

Formalan zahtev za pristup podacima od strane subjekta podataka (podnosioca zahteva) za informacije koje Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH Beograd ima o njima može da bude podnet u pisanoj formi, koristeći Prilog 2 (obrazac zahteva subjekta podataka za pristup podacima). Međutim, zahtevi subjekta podataka za pristup podacima ne moraju da budu formalni ili u pisanoj formi (mogu, npr. da se podnesu preko društvenih medija ili telefonom). Svaki član osoblja koji primi zahtev (bilo da je isti sastavljen upotrebom predviđenog obrasca ili ne) treba isti da momentalno prosledi službeniku za zaštitu podataka i/ili timu za pravna pitanja i usklađenost. Ukoliko imate nedoumicu da li je zahtev podnet, treba da razmotrite okolnosti sa njima.

Službenik za zaštitu podataka odgovoriće na svaki zahtev u roku od 30 dana po prijemu, uz određene izuzetke (izuzev ako primenjivi zakon ne predviđa kraći rok, u tom slučaju primeniće se taj kraći rok) . Ukoliko Samsung nije u stanju da da tražene lične podatke, razlozi za to biće u celosti dokumentovani i subjekat podataka će o tome da bude obavešten u pisanoj formi. Subjektu podataka će takođe da budu dostavljeni detalji relevantnog nadzornog organa kom može da se podnese žalba, kako nalaže(u) važeći zakon(i) o zaštiti podataka.

 1. Postupak u slučaju narušavanja sigurnosti podataka

Narušavanje sigurnosti podataka jeste „narušavanje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili namernog uništavanja, gubitka, izmene, neovlašćenog obelodanjivanja ili druge obrade“. Narušavanje ne znači nužno da su lični podaci eksterno obelodanjeni bez relevantnog ovlašćenja, već može da znači da im je neko pristupio interno bez odgovarajuće dozvole.

Mi imamo obavezu da o određenim narušavanjima sigurnosti podataka obavestimo relevantno regulatorno telo, a u ograničenijim slučajevima, samog subjekta podataka.

 1. Ovlašćenja za pristup podacima

Ovlašćenje za pristup ličnim podacima koje prikuplja i/ili koristi Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH Beograd daje se samo sledećim licima:

 • Za lične podatke kupaca prikupljene preko sajtova koji su osnovani za specifične marketinške svrhe:
 • ovlašćenim zakonskim predstavnicima kompanije Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH Beograd
 • menadžerima za marketing čije radne obaveze obuhvataju rukovanje ličnim podacima koji se prikupljaju za specifične marketinške svrhe i administratorima zaduženim za sprovođenje marketinške aktivnosti.

14. Ažuriranje Pravila

Odsek za ljudske resurse, pravna služba i služba za praćenje usklađenosti zaduženi su za održavanje, redovan pregled i ažuriranje ovih Pravila. O ažuriranju i izmenama ovih Pravila biće obavešteni putem oglasne table i/ili elektronskom poštom.

15. Korisni podaci za kontakt

Službu za zaštitu podataka možete da kontaktirate na:

Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH Beograd Omladinskih brigada 90v, Beograd, Republika Srbija

Email: Molimo da nas kontaktirate slanjem mejla na adresu dataprotection.sead@samsung.com

Lice za zaštitu podataka o ličnosti određeno od strane Poverenika

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd

Tel. +381 11 3408 900

E-mail: lzzpol@poverenik.rs