PRAVILA NAGRADNOG TAKMIČENJA „Ferdinand x Samsung – Flipni knedlu“

PRAVILA NAGRADNOG TAKMIČENJA

„Ferdinand x Samsung – Flipni knedlu“

Pre nego što uzmete učešće u takmičenju „Ferdinand x Samsung – Flipni knedlu“ (u nastavku „Takmičenje“), molimo vas da pročitate Pravila takmičenja (u nastavku „Pravila“).

Član 1. Organizator i administrator

Organizator takmičenja je Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd (Novi Beograd),  Omladinskih brigada 90v, 11000 Beograd, MB: 29502242 (u daljem tekstu: „Organizator“).

Administrator takmičenja je privredno društvo XYZ Communications doo, Boška Petrovića 3a, 11000 Beograd, MB: 21259446 (u daljem tekstu “Administrator“).

Takmičenje se priređuje u cilju promocije uređaja Samsung Galaxy Z Flip5, čiji je proizvođač Samsung Electronics.

Član 2. Trajanje i lokacija

Takmičenje traje od 11.08. do 30.09.2023. godine. Takmičenje se sprovodi putem društvene mreže/platforme Instagram.

Ova Pravila su objavljena na web stranici https://rs.youniversity.club/.

Objava dobitnika biće dana 07.10.2023. godine u 12:00 sati na Instagram stranici https://www.instagram.com/ferdinand_concept/.

Učestvovanjem u takmičenju (uzimanjem učešća u takmičenju) smatra se da je učesnik prihvatio ova Pravila.

Član 3. Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja na takmičenju imaju punoletna fizička lica koja imaju prebivalište na području teritorije Republike Srbije. Svaki učesnik može da učestvuje jednom i može da osvoji najviše jednu nagradu. Na takmičenju ne mogu da učestvuju zaposleni kod organizatora i administratora, kao ni članovi njihove uže porodice, niti partneri i/ili podizvođači u vezi sa ovim takmičenjem.

Član 4. Način učestvovanja

Svaki učesnik ima zadatak da sačini zapis u vidu fotografije flip Ferdinand knedle, i da tako sačinjeni materijal objavi na svom Instagram profilu. Preporuka je organizatora da zapis u vidu fotografije bude zanimljiv, maštovit, kreativan, nesvakidašnji i autentičan.     

Zapis može da sadrži prikaz trećeg lica ukoliko je učesnik pribavio saglasnost lica koje snima. Objavljivanjem zapisa učesnik garantuje da je pribavio saglasnost lica u vezi sa sačinjavanjem i upotrebom zapisa u skladu sa ovim Pravilima.

Instagram profil učesnika mora da bude javan, dok se učesnik obavezuje da prilikom objave zapisa označi (taguje) profil Samsung Srbija (@samsungsrbija) i profil Ferdinand koncepta (@ferdinand_concept) da ispiše tekst (tzv. hashtag) #jointheflipside i #flipniknedlu. Objavu zapisa učesnik izvršava u skladu sa pravilima platforme Instagram.

U konkurenciju za osvajanje nagrade ulaze svi učesnici koji su ispunili uslove ovih Pravila.

Član 5. Odabir dobitnika

Pobednička fotografija je ona koja ispunjava u uslove u skladu sa ovim pravilima i koja ima najviše lajkova u periodu ove promotivne aktivnosti.

Član 6. Diskvalifikacija

Organizator zadržava pravo da u bilo kom trenutku diskvalifikuje učesnike koji prekrše ova Pravila.

Organizator ima pravo da bez obrazloženja isključi učesnike iz takmičenja i ukloni/zahteva uklanjanje sadržaja/zapisa koji prikazuju scene nasilja, predstavljaju diskriminaciju, prikazuju pogrdni sadržaj i/ili vređanje na rasnoj, verskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. Ukoliko sadržaj/zapis koji je kreirao učesnik krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih lica, organizator ima pravo da takve sadržaje ukloni/zahteva uklanjanje bez posebnog obrazloženja.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo koje posledice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja/zapisa od strane učesnika ili trećih lica i zloupotrebe sistema takmičenja od strane učesnika ili trećih lica.

Organizator je ovlašćen da na osnovu diskrecione procene u bilo kom trenutku i bez obrazloženja diskvalifikuje bilo kog učesnika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Srbiji ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima organizatora i/ili administratora. Učesnici takmičenja se prihvatanjem Pravila u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od organizatora u vidu naknade troškova ili štete koja bi mogla da nastane prilikom ili u vezi sa sačinjavanjem zapisa zarad učešća u takmičenju.

Učestvovanje je lično. Identiteti stvoreni isključivo radi izmene, krivotvorenja ili manipulisanja parametrima u vezi sa nagradnim takmičenjem, kao i nepošteno učestvovanje u bilo kom drugom obliku, zabranjeni su, neće se prihvatiti i imaju za posledicu diskvalifikaciju učesnika iz takmičenja.

U slučaju da dobitnik:

 • ne odgovori na obaveštenje o osvajanju nagrade u roku od 5 (pet) dana,
 • ne ispunjava ovde navedene uslove i odredbe,
 • nije naveo tačan, važeći i potpun kontakt broj mobilnog telefona i/ili ostale podatke, ili
 • nije u stanju da primi nagradu iz bilo kog razloga,

onda dobitnik gubi pravo na nagradu, dok se za navedene slučajeve nagrada dodeljuje odabirom novog dobitnika prema kriterijumima navedenim u pravilima.

Nagrada nije prenosiva i zamenjiva, niti može da se zameni za gotovinu ili neki drugi oblik kompenzacije, u celosti ili delimično.

Organizator i administrator ne prihvataju odgovornost za zakasnele, nepotpune, neispravno predate, neispravne ili neispravno upućene prijave, zahteve ili korespondenciju zbog greške, propusta, izmene, neovlašćenog rukovanja, brisanja, krađe, uništavanja, greške u komunikaciji ili na neki drugi način. Isto važi za podatke o adresi koje navede učesnik, koji su netačni, neispravni ili na neki drugi način pogrešni.

Organizator i administrator nisu odgovorni ukoliko učesnik kasni sa potraživanjem nagrade.

Organizator ima pravo da, uz javno obaveštenje jednostrano otkaže takmičenje (u bilo kojoj fazi) ukoliko je nastupio događaj koji ima karakter više sile. Višom silom se posebno, ali ne i isključivo, smatra proglašenje epidemije zarazne bolesti na teritoriji ili na delu teritorije Republike Srbije, proglašenje vanrednog stanja i druge mere donete od strane nadležnih državnih organa koje ograničavaju sprovođenje takmičenja i/ili dodelu i preuzimanje nagrada.

Ukoliko nastane neka od gore navedenih okolnosti, dodela i distribucija nagrada biće odmah  obustavljeni jednostranom odlukom organizatora, i organizator će javno da objavi razloge koji su doveli do prekida takmičenja i isporuke nagrada.

7. Pravo upotrebe zapisa

Prihvatanjem ovih Pravila, učesnik koji osvoji nagradu u takmičenju saglasan je i daje pravo isključivog iskorišćavanja autorskog prava na svom zapisu (u korist organizatora), te shodno navedenom ovlašćuje organizatora da bez naknade uz navođenje inicijala učesnika kao autora zapisa, isti (zapis) oglašava/objavljuje u medijima (bez obzira na format) u svrhu promocije proizvoda Samsung Electronics i kompanije Samsung Electronics i njenih povezanih lica, u vremenskom periodu koji se određuje kao maksimalno dozvoljen u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, u neograničenom tiražu i broju izdanja (gde je primenjivo). Učesnik slanjem/objavom zapisa u skladu sa ovim Pravilima, izričito potvrđuje i izjavljuje da zapis koji dostavlja/objavljuje predstavlja njegovo autorsko delo.

Učesnik je saglasan da organizator pre upotrebe zapisa u prethodno navedene svrhe ima pravo da samoinicijativno izvrši promene/dorade zapisa bez dodatne/naknadne saglasnosti ili odobrenja od strane učesnika, u meri u kojoj je neophodno prema diskrecionoj oceni organizatora.

Član 8. Rezultati takmičenja

Objava pobednika takmičenja i ujedno dobitnika nagrade biće saopštena javno dana 07.10.2023. godine u 12:00 sati na Instagram stranici Ferdinand koncepta https://www.instagram.com/ferdinand_concept/ , tako što će organizator objaviti pobedničku fotografiju. Nakon objave pobedničke fotografije, administrator će kontaktirati dobitnika u cilju prikupljanja ličnih podataka zarad organizacije dostave/uručenja osvojene nagrade.

Član 9. Nagrade

Učesnici u ovom takmičenju mogu da osvoje sledeće nagradu:

 • za osvojeno 1. (prvo) mesto – Samsung Galaxy Z Flip5.

Dobitnik nema pravo da zahteva drugačiju nagradu od osvojene. Nagrada ne može da se zameni za novac, druge proizvode ili usluge, niti se može preneti na drugu osobu nakon prihvatanja nagrade.

Član 10. Predaja nagrade

Nagrada će dobitniku biti dostavljena poštom nakon proglašenja dobitnika. Takođe, moguće je da dobitnik lično preuzme nagradu ukoliko je ovaj način prethodno dogovoren sa ogranizatorom.

Realizacijom isporuke/preuzimanja nagrade prestaju sve obaveze organizatora i administratora nagradnog takmičenja prema dobitniku i nagrada se ne može zameniti za novac, druge proizvode ili usluge, niti se može preneti na drugu osobu nakon prihvatanja nagrade.

Organizator neće podeliti/dodeliti nikakve dodatne nagrade osim one koja je navedena u ovim pravilima.

U cilju organizacije preuzimanja/isporuke nagrade administrator će kontaktirati dobitnika telefonski ili pisanim putem u roku od 8 (osam) dana od zvaničnog proglašenja dobitnika.

Nagrada se isključivo dostavlja na adresu dobitnika koja je na području Republike Srbije.

Nagrada se dostavlja od strane administratora najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana zvanične objave dobitnika.

Član 11. Zaštita ličnih podataka

Rukovodilac obrade ličnih podataka učesnika nagradnog takmičenja je Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd (Novi Beograd).

Lični podaci dobitnika koji se prikupljaju za potrebe takmičenja, biće prikupljeni i obrađeni u skladu sa zakonima Republike Srbije i Samsung Politikom privatnosti. Prikupljanje podataka o ličnosti za potrebe takmičenja je dobrovoljno i vrši se na osnovu izričitog pristanka dobitnika. Ukoliko dobitnik odluči da svoje lične podatke ne podeli sa Organizatorom ili Administratorom, onda dobitnik gubi pravo na osvojenu nagradu.

Rukovodilac će na zahtev dobitnika dopuniti, izmeniti ili brisati lične podatke ako su podaci nepotpuni, netačni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu sa zakonom odnosno ako je svrha prikupljanja podataka ispunjena.

Dobitnik je saglasan da Organizator/Administrator ima pravo objave imena i prezimena dobitnika na svojim oficijelnim kanalima putem društvenih mreža.

OBAVEŠTENJE O PRIKUPLJANJU I KORIŠĆENJU LIČNIH PODATAKA

Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd (Novi Beograd), Omladinskih brigada 90V, MB: 29502242, ovim putem Vas obaveštava o informacijama u vezi sa obradom podataka o ličnosti:

 1. Rukovodilac i obrađivač podataka

Rukovodilac podataka je Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd (Novi Beograd), Omladinskih brigada 90V (u daljem tekstu: „Rukovodilac“).

Obrađivač podataka je privredno društvo XYZ Communications doo, Boška Petrovića 3a.

 1. Lični podaci koji se prikupljaju

Rukovodilac će prikupljati i obrađivati sledeće podatke o ličnosti:

 • Ime i prezime,
 • Poštanska adresa kupca,
 • Broj telefona kupca,
 • Email adresa kupca,

(u daljem tekstu zajedno: Lični podaci).

 1. Svrha prikupljanja Ličnih podataka

Rukovodilac će prikupljati i obrađivati gore navedene Lične podatke isključivo za potrebe utvrđivanja ispunjenja uslova za učešće u takmičenju „Fedinand x Samsung – Flipni knedlu“ i dostavu nagrade.

 1. Način korišćenja Ličnih podataka

Lični podaci koji se prikupljaju na osnovu pristanka biće korišćeni isključivo za prethodno navedene potrebe Rukovodioca, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Zakon) i Politikom privatnosti Rukovodioca priloženoj u nastavku.

 1. Pravni osnov za obradu Ličnih podataka

Lične podatke Rukovodilac prikuplja i obrađivač obrađuje na osnovu dobrovoljnog pristanka lica na koje se podaci odnose.

 1. Rok čuvanja Ličnih podataka

Lični podaci će se čuvati samo onoliko koliko je neophodno za ispunjavanje navedene svrhe, a svakako ne duže od 6 meseci od datuma kupovine.

 1. Vaša prava

Rukovodilac će na zahtev učesnika dopuniti, izmeniti, ažurirati i obrisati Lične podatke ako su podaci nepotpuni, netačni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu sa zakonom odnosno ako je svrha prikupljanja podataka ispunjena. Za više informacija pogledajte našu Politiku privatnosti ili nas kontaktirajte slanjem mejla na adresu dataprotection.sead@samsung.com.

U slučaju da učesnici smatraju da obrada njihovih ličnih podataka narušava njihovu privatnost, mogu se obratiti Rukovodiocu obrade ličnih podataka ili Agenciji za zaštitu ličnih podataka i zatražiti objašnjenje.

 1. Ostale informacije

Za detaljne informacije o preduzetim merama za čuvanje Ličnih podataka kao i eventualno iznošenje Ličnih podataka, pročitajte našu Politiku privatnosti.

POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA

Datum stupanja na snagu: Maj 2018.

Samsung Electronics Austria GmbH i naša povezana lica (u daljem tekstu: „Samsung“, „mi“, „nas“, „naše“) znamo koliko je privatnost važna našem osoblju, dobavljačima, kupcima i drugima sa kojima sarađujemo i težimo jasnosti u vezi sa tim kako prikupljamo, koristimo, obelodanjujemo, prenosimo i pohranjujemo lične podatke.

Ispod slede glavna pitanja obuhvaćena našom Politikom zaštite podataka.

 1. Delokrug i svrha
 2. Odgovornost za usklađenost
 3. Naše obaveze
 4. Definicije
 5. GDPR principi
 6. Posebne kategorije ličnih podataka
 7. Deljenje ličnih podataka (uključujući transfere van EE)
 8. Profilisanje i automatsko odlučivanje
 9. Direktni marketing
 10. Čuvanje evidencije
 11. Pojedinačna prava subjekata na koje se odnose podaci
 12. Postupak u slučaju narušavanja sigurnosti podataka
 13. Ažuriranja politike
 14. Korisni podaci za kontakt

Prilog 1: Obaveštenje o privatnosti

 1. Delokrug i svrha

Ova politika definiše pravila zaštite podataka kao i pravnih uslova koji moraju biti zadovoljeni kada je reč o pribavljanju, rukovanju, obradi, čuvanju, prenosu i uništavanju ličnih podataka.

Tipovi informacija kojima ćemo rukovati obuhvataju detalje o trenutnim, prethodnim i potencijalnim članovima osoblja, dobavljačima, kupcima i drugim licima sa kojima komuniciramo. Podaci koji se drže na papiru ili računaru podležu određenim merama pravne zaštite navedenim u Opštoj uredbi o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – „GDPR“) i važećem(im) zakonu(ima) o zaštiti podataka, koji predviđa(ju) ograničenja u vezi sa načinom na koji možemo da koristimo te informacije.

Održavanje najviših standarda u našem rukovanju ličnim podacima predstavlja i kolektivnu i ličnu odgovornost, a ova politika primenjiva je na to kako pribavljamo, koristimo, čuvamo i na druge načine obrađujemo lične podatke koje upotrebljavamo u okviru našeg poslovanja. Ona obuhvata prikaz ključnih obaveza u vezi sa podacima koji se primenjuju na nas kao organizaciju, a koje obuhvataju i očekivanje od Vas da igrate svoju ulogu u vezi sa usklađivanjem.

Ova politika zaštite podataka primenjuje se na svakog zaposlenog kompanije Samsung kao i na drugo osoblje koje pruža usluge kompaniji Samsung (uključujući, ali ne ograničavajući se na izvođače i agencijsko osoblje) (zajednički naziv u daljem tekstu: „Članovi osoblja“). Od svih Članova osoblja se zahteva da se postaraju da razumeju ovu politiku i da je se pridržavaju u odnosu na bilo koje lične podatke kojima imaju pristup u obavljanju svog posla.

 • Odgovornost za usklađenost

Odgovornost za nadgledanje usklađenosti zaštite podataka, uključujući pridržavanje ove politike je na našem službeniku za zaštitu podataka, čiji podaci za kontakt se mogu naći na kraju ove politike.

Osobe na rukovodećim pozicijama odgovorne su za usklađenost zaštite podataka u okviru svojih timova.

Ukoliko smatrate da politika nije ispoštovana kada je reč o Vašim ili ličnim podacima drugih lica, potrebno je da pokrenete to pitanje sa Vašim neposrednim menadžerom ili sa odeljenjima za ljudske resurse ili pravna pitanja.

 • Naše obaveze

GDPR predviđa kazne u značajnim iznosima protiv organizacija koja krše njegove odredbe. Zavisno od tipa kršenja, organizacijama mogu biti izrečene kazne u vrednosti većoj od 20 miliona evra ili 4% od ukupnog, godišnjeg prometa na globalnom nivou u prethodnoj finansijskoj godini. Ove kazne u visokom iznosu povećavaju izlaganje rizicima u odnosu na usklađenost zaštite podataka.

 • Definicije

Definicije koje slede Vam mogu biti od koristi pri čitanju ove politike:

Podaci o krivičnoj evidenciji su informacije u vezi sa krivičnim prekršajima i presudama protiv određene osobe.

Rukovodioci podacima (Kontrolori podataka) su lica ili organizacije koji određuju svrhu i način obrade ličnih podataka.  Oni su  odgovorni za uspostavljanje praksi i politika u skladu sa GDPR-om. Mi smo rukovodioci svih ličnih podataka koji se koriste u našem poslovanju. Naši dobavljači, savetnici, izvođači takođe mogu biti rukovodioci podataka.

Pojam Subjekti podataka za potrebe ove politike obuhvata sve žive pojedince čije lične podatke čuvamo, što uključuje trenutne, prošle i potencijalne kupce, dobavljače, agente, investitore kao i članove našeg osoblja. Subjekat podataka ne mora biti državljanin ili rezident Republike Srbije. Svi subjekti podataka imaju određena zakonska prava u odnosu na njihove lične podatke.

Pojam lični podaci označava podatke koji se odnose na živu osobu koja se može identifikovati na osnovu tih podataka (ili na osnovu tih podataka ili drugih informacija koje posedujemo). Lični podaci mogu biti faktički (poput imena, adrese ili datuma rođenja) ili može biti reč o mišljenju (poput ocene učinka). Definicija „ličnih podataka“ koja se koristi u GDPR-u i važećem zakonu o zaštiti podataka je veoma široka i dopušta da veliki opseg ličnih identifikatora budu klasifikovani kao lični podaci. To obuhvata ime, identifikacioni broj i podatke o lokaciji.

Obrada jeste bilo koja aktivnost koja obuhvata upotrebu ličnih podataka.  Ona uključuje dobijanje, korišćenje, posmatranje, beleženje ili držanje podataka, ili sprovođenje bilo koje radnje ili grupe radnji uključujući organizovanje, menjanje, povrat, korišćenje, obelodanjivanje, brisanje ili uništavanje podataka.  Obrada takođe obuhvata prenos ličnih podataka trećim licima.

Podaci posebne kategorije (prethodno poznati kao osetljivi lični podaci) obuhvataju informacije o rasnom ili etničkom poreklu osobe, njenim političkim mišljenjima, verskim ili sličnim uverenjima, sindikalnom članstvu, fizičkom ili mentalnom zdravlju ili stanju ili seksualnom životu, kao i genetske i biometrijske podatke, kada se koriste za identifikovanje pojedinca.

 • GDPR principi

Bilo koje lice koje obrađuje lične podatke mora postupati u skladu sa primenjivim principima dobre prakse definisanim u GDPR-u, a kojih je Samsung dužan da se pridržava.

 • Lične podatke ćemo da obradimo u skladu sa zakonom, pošteno i transparentno (videti odeljak „zakonitost, poštenje i transparentnost“).
 • Prikupljaćemo lične podatke za naznačene, eksplicitne i legitimne svrhe; nećemo da ih obrađujemo na način koji ne bi bio u skladu sa tim svrhama (videti odeljak „Ograničenje svrhe i minimalizovanje podataka“).
 • Obradićemo lične podatke koji su adekvatni, relevantni i ograničeni na ono što je neophodno u vezi sa svrhama obrađivanja (videti odeljak „Ograničenje svrhe i minimalizovanje podataka“).
 • Obezbedićemo da lični podaci budu tačni i, gde je to neophodno, ažurni; gde su podaci netačni, preduzećemo sve što je potrebno da za njihovo brisanje ili ispravku bez odlaganja uzimajući u obzir svrhe za koje se podaci obrađuju (videti odeljak „Tačnost“).
 • Uzdržaćemo se od čuvanja ličnih podataka u obliku koji dozvoljava identifikaciju pojedinca na kojeg se odnosi u periodu dužem nego što je to potrebno za svrhe radi kojih se obrađuju (videti odeljak „Ograničenje pohranjivanja“).
 • Upotrebićemo odgovarajuće tehničke ili organizacione mere kako bi obezbedili sigurnost ličnih podataka, što će uključivati njihovu zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade ili slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (videti poglavlje „Integritet i poverljivost“).

Slede dodatni podaci o svakom od ovih principa.

 • Zakonitost, poštenje i transparentnost

Važeći zakon(i) o zaštiti podataka ima(ju) za cilj ne da spreči(e) obrađivanje ličnih podataka, već da obezbedi(e) da se to radi pošteno i bez štetnog uticaja na prava subjekta podataka.

Kako bi lični podaci bili obrađeni u skladu sa zakonom, potrebno je da bude ispunjen jedan od zakonskih uslova za obradu. Ovi uslovi obuhvataju sledeće: subjekat podataka mora eksplicitno i slobodnom voljom da pristane na obradu; obrada se zahteva u skladu sa zakonom, obrada je neophodna radi sprovođenja ugovora koji imamo sa subjektom podataka; ili je obrada neophodna radi legitimnih interesa kompanije Samsung ili lica kom se podaci obelodanjuju (osim ukoliko te interese nadjačavaju interesi ili osnovna prava ili slobode pojedinca). Pre nego što počnemo sa obrađivanjem ličnih podataka (na primer pre nego što prikupimo lične podatke od neke osobe), razmatramo naše podatke za prikupljanje podataka, kao i zašto su nam ti podaci potrebni.  Takođe identifikujemo i pravnu osnovu koja nam omogućava da te informacije dobijemo i obradimo na zakonit način.

Subjektu podataka u skladu sa zakonom moraju biti predočene određene informacije, uključujući (ali ne ograničavajući se na) ko je rukovodilac podataka, svrha(e) radi koje(ih) se podaci obrađuju, zakonsku osnovu za obradu podataka, identititete svakog lica kojem se podaci mogu otkriti ili preneti, kao i prava subjekta podataka u odnosu na njegove lične podatke. Ove informacije moraju biti pružene kroz odgovarajuća obaveštenja o privatnosti ili obaveštenja o poštenoj obradi podataka.

 • Ograničenje svrhe i minimalizovanje podataka

Lični podaci mogu se obrađivati samo za specifične potrebe o kojima je subjekat podataka obavešten prilikom prvog uzimanja podataka, ili za bilo koje druge svrhe izričito dopuštene važećim zakonom(ima) o zaštiti podataka. To znači da se lični podaci ne mogu prikupljati za jednu svrhu, a potom koristiti za drugu. Ukoliko postane neophodno da se promeni svrha radi koje se podaci obrađuju, subjekat podataka će biti obavešten o novoj svrsi pre bilo kakve obrade.

 • Tačnost

Lični podaci moraju biti tačni i ažurni. Informacije koje su pogrešne su netačne i stoga je potrebno preduzeti korake radi provere tačnosti bilo kojih ličnih podataka na mestu njihovog prikupljanja, a to potom naknadno činiti redovno u određenim vremenskim intervalima. Netačni ili zastareli podaci treba da budu uništeni. Kad postanete svesni da su lični podaci koje obrađujemo netačni, morate da obavestite svog mendžera/lice za kontakt za obradu podataka, te da preduzmete potrebne korake za uništavanje ili izmenu istih, vodeći računa o zahtevima naše politike zadržavanja podataka gde je to potrebno.

 • Ograničenje čuvanja

Lične podatke treba čuvati u formatu koji ne dopušta identifikovanje subjekta podataka duže nego što je to potrebno za svrhe za koje se podaci prikupljaju. To znači da je potrebno da podaci budu uništeni ili izbrisani iz naših sistema kada više nisu potrebni, ili lični podaci treba da budu uređeni od strane istih.

Nakon isteka perioda zadržavanja, osim ukoliko postoji valjan poslovni razlog za zadržavanje i nakon tog perioda (na primer ukoliko je subjekat podataka pokrenuo parnicu protiv nas a zadržani lični podaci su relevantni za takvu parnicu), zapisi koji sadrže lične podatke biće eliminisani na siguran način i efektivno uništeni.

 • Integritet i poverljivost

Održavanje sigurnosti podataka znači garantovanje poverljivosti, integriteta i dostupnosti ličnih podataka, u skladu sa sledećim definicijama:

 1. Poverljivost znači da podacima mogu da pristupaju samo lica koja su ovlašćena da koriste podatke.
 2. Integritet znači da lični podaci treba da budu tačni i odgovarajući za svrhu za koju se obrađuju kao i pouzdani tokom njihovog životnog veka (tj. ne mogu ih menjati neovlašćena lica).
 3. Dostupnost znači da ovlašćeni korisnici treba da budu u stanju da pristupe podacima ukoliko su im potrebni za dozvoljene svrhe. Lične podatke je stoga potrebno čuvati na našem centralnom računarskom sistemu umesto na pojedinačnim personalnim računarima.

Sigurnosne procedure obuhvataju:

 1. Kontrole ulaska. Potrebno je izvestiti o svakom stranom licu koje se opazi u oblastima sa kontrolom ulaska.
 2. Obezbeđenje stolova i ormarića koji se zaključavaju. Stolove i ormariće držati zaključanim ukoliko se u njima drže povelrjivi podaci bilo koje vrste. (Lične informacije se uvek smatraju poverljivim.)
 3. Metode uništavanja. Papirne dokumente treba iseći. Flopi diskove i CD-ROMove treba fizički uništiti kada više nisu potrebni.
 4. Oprema. Članovi osoblja kompanije Samsung treba da se postaraju da se na pojedinačnim monitorima ne prikazuju poverljivi podaci prolaznicima, kao i da se izloguju iz svog personalnog računara kada je isti bez nadzora.
 • Posebne kategorije ličnih podataka

S vremena na vreme može da bude  potrebno da obradimo posebne kategorije ličnih podataka.

Posebne kategorije ličnih podataka ćemo da obradimo samo kada imamo zakonsku osnovu za obradu ličnih podataka (videti odeljak 5 ove politike) i kada se primenjuje jedan od posebnih uslova za obradu podataka posebne kategorije. Ovi posebni uslovi obuhvataju, ali nisu ograničeni na sledeće slučajeve:

 1. Subjekat podataka je dao izričitu saglasnost.
 2. Obrada je neophodna za potrebe iskorišćavanja prava ili obaveza kompanije Samsung ili subjekta podataka u skladu sa zakonom o radnom odnosu.
 3. Obrada je neophodna radi zaštite vitalnih interesa subjekta podataka, a subjekat podataka fizički nije u stanju da da saglasnost.
 4. Obrada se odnosi na lične podatke koje je subjekat podataka javno obelodanio.
 5. Obrada je neophodna za uspostavljanje, korišćenje ili odbranu zakonitih zahteva.
 6. Obrada je neophodna iz razloga značajnog javnog interesa.
 7. Obrada je neophodna radi ocene radne sposobnosti zaposlenog.

Posebne kategorije ličnih podataka  neće da se obrade dok:

 1. Gore pomenuta procena ne bude sprovedena; i
 2. Osoba na koju se odnose lični podaci nije odgovarajuće obaveštena (kroz obaveštenje o privatnosti ili na drugi način) o prirodi obrade, svrhama radi kojih se sprovodi kao i pravnoj osnovi.
 • Deljenje ličnih podataka (uključujući transfere van EEP)

Lični podaci mogu da se prenesu samo trećim pružaocima usluga koji prihvataju da se pridržavaju zahtevanih politika i procedura kao i bilo kojih relevantnih ugovornih odredbi i koji se slože da primene adekvatne mere, u skladu sa zahtevima.

Lični podaci mogu da se dele sa drugim članom naše grupe (što obuhvata i naša povezana lica, kao i našu krajnju holding kompaniju, zajedno sa njenim ispostavama) ukoliko primalac ima potrebu za informacijama iz razloga povezanih sa poslom, te ukoliko je prenos u skladu sa važećim ograničenjima prekograničnog prenosa podataka (videti ispod).

Zakoni koji se odnose na zaštitu podataka ograničavaju prenos državama van Evropskog ekonomskog prostora (u daljem tekstu: „EEP“) kako bi se osiguralo da se ne ugrozi neophodan nivo zaštite podataka.   Lične podatke koji su nastali u jednoj državi prenosite preko granice kada prenosite, šaljete, pregledate ili pristupate tim podacima u drugu ili u drugoj državi. Potrebno je tražiti posebnu dozvolu od lokalnog odeljenja za pravna pitanja/kancelarije za zaštitu podataka pre prenosa ličnih podataka preko granice kako bi se moglo proveriti da li su zadovoljeni neophodni uslovi.

 • Profilisanje i automatsko odlučivanje

Postoje značajna ograničenja okolnosti pod kojima se mogu doneti automatske odluke o pojedincima (gde se odluka donosi isključivo automatski bez ikakvog učešća ljudi).  Ovo je slučaj i kada je reč o profilisanju (to je automatska obrada ličnih podataka radi vrednovanja određenih stvari u vezi sa pojedincima, na primer, da li mu se može svideti određen proizvod).

Ovaj tip donošenja odluka može da se primeni samo gde je to potrebno radi realizacije ugovora, gde je to dozvoljeno zakonom, ili u slučajevima kada pojedinac da svoju izričitu saglasnost. Pored toga, pojedinici imaju pravo na primanje informacija o donošenju odluka, a imaju i određena prava koja  moraju da im se  komuniciraju, uključujući pravo da se zahteva ljudska intervencija ili da se ospori odluka, a na snazi su stroga ograničenja u vezi sa upotrebom podataka posebne kategorije za ovu vrstu odlučivanja.

U svakom slučaju, svaka aktivnost profilisanja obradiće se u punoj saglasnosti sa svakim važećim zakonom.

 • Direktni marketing

Poštujemo stroge zahteve zaštite podataka u vezi sa direktnim marketingom.

 1. Čuvanje evidencije

Važno je da budemo u stanju da pokažemo da se pridržavamo principa obrade podataka. Gde se to zahteva, vodimo odgovarajuću evidenciju u vezi sa našim rukovanjem ličnim podacima. To konkretno može da obuhvati evidenciju naše zakonske osnove za obradu ličnih podataka, evidenciju  podataka koji se šalju subjektima podataka, kao i evidenciju naše obrade ličnih podataka.

 1. Pojedinačna prava subjekata na koja se odnose podaci

Podaci  moraju da se obrade u skladu sa pravima subjekata podataka. Subjekti podataka imaju pravo da:

 1. ukoliko su pristali na obradu podataka, povuku saglasnost za obradu u bilo kom trenutku (a to im mora  da im bude lako isto koliko je bilo i davanje saglasnosti).
 2. im se daju jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako se koriste njihovi lični podaci (iz kog razloga dajemo obaveštenje o privatnosti podataka).
 3. zahtevaju pristup bilo kojim podacima koje o njima poseduje rukovodilac podataka.
 4. zahtevaju izmenu i ispravku netačnih podataka.
 5. zahtevaju da podaci koje o njima poseduje rukovodilac podataka budu obrisani kada se ispune određeni uslovi predviđeni važećim zakonom(ima).
 6. zahtevaju ograničenje obrade kada su ispunjeni određeni uslovi predviđeni važećim zakonom(ima).
 7. zahtevaju upućivanje ličnih podataka drugom rukovodiocu kada su ispunjeni određeni uslovi predviđeni važećim zakonom(ima).
 8. podnesu prigovor na obrađivanje ličnih podataka  kada su ispunjeni određeni uslovi predviđeni važećim zakonom(ima).
 9. ne podležu odluci koja je zasnovana samo na automatskoj obradi, uključujući profilisanje, kada ono sa sobom nosi zakonske ili druge značajne posledice po njih, osim ako su se izričito složili  sa tim, ili gde je to neophodno za sklapanje ili realizaciju ugovora sa njima.
 10. podnesu žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a u vezi sa našom obradom podataka, navodeći detalje koji slede, iako mi podstičemo subjekta podataka da nas obavesti o svim zabrinutostima koje ima, kako bi pokušali da to rešimo.

Kada znate da subjekat podataka želi da iskoristi bilo koje od svojih prava, treba da se obratite Kancelariji za pravna pitanja/za zaštitu ličnih podataka. Postoji mogućnost da će biti potrebno da se preduzmu odgovarajući koraci radi identifikovanja osobe koja podnosi zahtev.

Formalan zahtev za pristup podacima od strane subjekta podataka (podnosioca zahteva) za informacije koje Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH Beograd ima o njima može biti podnet u pisanoj formi, koristeći Prilog 2 (obrazac zahteva subjekta podataka za pristup podacima). Međutim, zahtevi subjekta podataka za pristup podacima ne moraju da budu formalni ili u pisanoj formi (mogu, npr. da se podnesu i preko društvenih medija ili telefonom). Svaki član osoblja koji primi zahtev (bilo da je isti sastavljen upotrebom predviđenog obrasca ili ne) treba isti da momentalno prosledi službeniku za zaštitu podataka i/ili timu za pravna pitanja i usklađenost. Ukoliko imate nedoumicu da li je zahtev podnet, treba da razmotrite okolnosti sa njima.

Službenik za zaštitu podataka odgovoriće na svaki zahtev u roku od 30 dana po prijemu, uz određene izuzetke (izuzev ako primenjivi zakon ne predviđa kraći rok, u kom slučaju će se primeniti taj kraći rok). Ukoliko Samsung nije u stanju da da tražene lične podatke, razlozi za to će biti u celosti dokumentovani i subjekat podataka će o tome biti obavešten u pisanoj formi. Subjektu podataka takođe biće dostavljeni detalji relevantnog nadzornog organa kojem se može podneti žalba, kako nalaže(u) važeći zakon(i) o zaštiti podataka.

 1. Postupak u slučaju narušavanja sigurnosti podataka

Narušavanje sigurnosti podataka jeste „narušavanje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili namernog uništavanja, gubitka, izmene, neovlašćenog obelodanjivanja ili druge obrade“. Narušavanje ne znači nužno da su lični podaci eksterno obelodanjeni bez relevantnog ovlašćenja, već može da znači da im je neko pristupio interno bez odgovarajuće dozvole.

Mi imamo obavezu da o određenim narušavanjima sigurnosti podataka obavestimo relevantno regulatorno telo, a u ograničenijim slučajevima, samog subjekta podataka.

 1. Ovlašćenja za pristup podacima

Ovlašćenje za pristup ličnim podacima koje prikuplja i/ili koristi Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH Beograd daje se samo sledećim licima:

 • Za lične podatke kupaca prikupljene preko sajtova koji su osnovani za specifične marketinške svrhe:
 • ovlašćenim zakonskim predstavnicima kompanije Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH Beograd
 • menadžerima za marketing čije radne obaveze obuhvataju rukovanje ličnim podacima koji se prikupljaju za specifične marketinške svrhe i administratorima zaduženim za sprovođenje marketinške aktivnosti.
 1. Korisni podaci za kontakt

Službu za zaštitu podataka možete kontaktirati na:

Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH Beograd Omladinskih brigada 90v, Beograd, Republika Srbija

Email: Molimo da nas kontaktirate slanjem mejla na adresu dataprotection.sead@samsung.com