PRAVILA PROMOCIJE – “Try&Buy”

Stupanje na snagu pravila promocije: 1.2.2024.

Svrha ovih pravila je da osiguraju jednakost za sve učesnike kao i jednake mogućnosti za korištenje pametnih Samsung uređaja Galaxy S24 serije i/ili Galaxy Watch6 uređaja nakon ispunjavanja uslova navedenih u ovim pravilima.

Pre početka postupka prijave za učestvovanje u promotivnom probnom korištenju prethodno navedenih uređaja (u nastavku „Promocija“), molimo pročitajte ova Pravila (u nastavku „Pravila“).

Organizator zadržava pravo izmeniti Pravila promocije, o čemu će svi Učesnici biti pravovremeno obavešteni na službenoj stranici promocije https://rs.youniversity.club/

Članak 1. Organizator i Administrator

Organizator Promocije  pod nazivom „YOUniversity – TRY&BUY“  je Samsung Electronics Austria GmbH, Praterstrasse 31, 1020 Beč, Republika Austrija, dalje u tekstu „Organizator“.

Administrator Promocije je privredno društvo XYZ Communications doo, Boška Petrovića 3a, 11000 Beograd, MB: 21259446, u daljem tekstu “Administrator“.

Promocija se organizuje u cilju promocije uređaja Samsung Galaxy S24 serije i/ili Samsung Galaxy Watch6 uređaja.

Članak 2. Trajanje i lokacija

Promocija traje od 1.2.2024. godine do 31.12.2024. godine na web stranici https://rs.youniversity.club/.

Pravila promocije su objavljena na web stranici https://rs.youniversity.club/.

Promocija je dostupna zavisno od količine uređaja predviđenih za probno korištenje, a prijavljeni učesnici koji budu odabrani za probno korištenje uređaja će biti obavešteni putem maila u vezi sa načinom i vremenom preuzimanja uređaja koji su predmet promocije i dodatnih konsultacija u vezi sa navedenim.

Učestvovanjem u Promociji učesnici prihvataju ova Pravila.

Članak 3.  Izmena prava učestvovanja

Pravo učestvovanja u Promociji imaju svi građani Republike Srbije stariji od 18 godina koji su redovni ili vanredni studenti na javnim ili privatnim Univerzitetima ili Fakultetima u gradu Beogradu, a koji su registrovani na stranici https://rs.youniversity.club/.

U Promociji ne mogu učestvovati zaposleni Organizatora promocije Samsung Electronics Austria GmbH, Administratora XYZ Communications d.o.o. kao ni članovi njihove uže porodice, partneri i saradnici partnera koji su u vezi s ovom Promocijom.

Članak 4. Način učestvovanja

Učesnici Promocije će se prijaviti za testiranje novog pametnog telefona iz Samsung Galaxy S24 serije i/ili pametnog sata Galaxy Watch6 putem web stranice https://rs.youniversity.club/.

Prijava na web stranici https://rs.youniversity.club/ za probno korištenje uređaja koji su predmet ove promocije mora biti izvršena u periodu od 1.2.2024. do 12.12.2024. godine te je povrat uređaja predviđen najkasnije do 31.12.2024. godine.

Svaki učesnik koji želi učestvovati u predmetnoj promociji i preuzeti uređaj Samsung Galaxy S24 serije i/ili Galaxy Watch6 pametni sat na privremeno probno korištenje u svrhu Promocije u vremenu od najduže 7 dana tj. 168 sati, dužan je da kao garant povrata navedenog uređaja Administratoru priloži svoj važeći indeks ili studentsku potvrdu.

Informacije vezano za način i vreme predaje uređaja koji su predmet ove promocije na probno korištenje, kao i vezano za način i vreme predaje indeksa odnosno studentske potvrde Administratoru, odnosno povrata istih, Administrator će dati svakom pojedinom učesniku prilikom telefonskog kontakta ili putem maila koji će uslediti nakon donošenja odluke o izboru pojedinog učesnika koji stiče pravo probnog korištenja uređaja.

Administrator neće kopirati niti prosleđivati lične podatke navedene u indexu ili studentskoj potvrdi te će isti biti vraćen (ukoliko su isti bili predani Administratoru u fizičkom obliku) Učesniku po povratku uređaja iz Samsung Galaxy S24 serije i/ili Galaxy Watch6 pametnog sata, neoštećenog u originalnoj ambalaži i sa svim popratnim delovima koji su bili prisutni u trenutku predaje uređaja Učesniku. Svaki učesnik mora biti registrovan na YOUniversity stranici, prema gore navedenim pravilima učestvovanja.

U slučaju da pojedini odabrani učesnik promocije ne izvrši povrat pozajmljenog uređaja koji je predmet ove promocije, ili vrati oštećeni uređaj, učesnik promocije će biti dužan naknaditi Organizatoru odnosno Administratoru svu time nastalu štetu.

Članak 5. Odabir dobitnika

Odluka o dobitnicima probnog korištenja uređaja koji su predmet ove promocije će biti doneta od strane Administratora promocije u skladu s brojem dostupnih uređaja.

Odluka o dobitniku, tj. o izboru prijavljenog učesnika koji stiče pravo probnog korištenja uređaja koji su predmet ove promocije, će biti donesena najkasnije u roku od 7 dana po prijemu pojedine prijave.

Članak 6. Diskvalifikacija

Organizator i izabrani Administrator Promocije su ovlašteni na temelju diskrecijske procene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalifikovati bilo kog učesnika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Srbiji ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Učesnici, prihvatanjem pravila i uslova korištenja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom korištenja uređaja za vreme probnog testiranja istih Samsung uređaja iz Galaxy S24 serije i/ili Galaxy Watch6 pametnog sata.

Učestvovanje je lično. Identiteti stvoreni isključivo radi izmene, falsifikovanja ili manipulisanja parametrima relevantnima za nagradni konkurs, kao i nepošteno učestvovanje u bilo kom drugom obliku, zabranjeni su i neće se prihvatiti.

U slučaju da učesnik:

ne ispunjava ovde navedene uslove i odredbe;

nije naveo tačan, pravilan i potpun kontakt broj telefona i/ili ostale podatke;

nije u stanju preuzeti uređaje kako je ovde navedeno iz nekog razloga,

učesnik gubi pravo na testiranje uređaja te će u prethodno navedenim slučajevima, uređaji biti dodeljeni sledećem učesniku na listi čekanja prema kriterijima navedenim u Pravilima.

Organizator ima pravo uz javno obaveštenje jednostrano otkazati Promociju, u bilo kojoj fazi, ako je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. Višom silom će se posebno, ali ne i isključivo, smatrati proglašenje epidemije zarazne bolesti na teritoriju Republike Srbije ili delom teritorije, proglašenje vanrednog stanja i druge mere donete od strane nadležnih državnih organa koje ograničavaju sprovođenje nagradnog konkursa i/ili dodelu i preuzimanje nagrada.

Ako nastane neka od gore navedenih okolnosti, dodeljivanje i distribucija uređaja će biti odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora te će Organizator javno objaviti razloge koji su doveli do prekida nagradnog konkursa i isporuke nagrada.

Učesnici se prijavom na konkurs odriču bilo kakvih daljih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 7. Pravo izmene pravila promocije

Organizator  zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovih Pravila, uz obavezu da iste javno objavi bez odlaganja. Organizator zadržava pravo da, u slučaju isteka zaliha uređaja koji su predmet ove promocije, prevremeno obustavi ovu promociju, uz obavezu da obaveštenje o tome javno objavi bez odlaganja.

Članak 8. Zaštita ličnih podataka

Učesnici prihvataju aktuelna službena pravila prijavom za učestvovanje u nagradnom konkursu.

Rukovodilac obrade ličnih podataka učesnika nagradnog konkursa je Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH Beograd (Novi Beograd).

Učestvovanjem u promociji svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, i u vezi s tim se obaveštava:

da se njegovi lični podaci koji su dostupni Organizatoru čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u cilju ispunjenja obaveza od strane Organizatora u vidu sprovođenja promocije. U pogledu ličnih podataka za prijavljene će biti prikupljani: ime, prezime, adresa, broj mobilnog telefona, dob, naziv javnog ili privatnog Univerziteta ili Fakulteta.

Lične podatke učesnika nagradnog konkursa Rukovodilac obrade obrađuje u svrhu sprovođenja promocije na području Republike Srbije, ograničavajući obradu isključivo na vremensko razdoblje potrebno za ostvarenje prethodno navedene svrhe, nakon čega će lični podaci biti obrisani.

Svaki učesnik koji želi učestvovati i preuzeti Samsung uređaj iz Galaxy S24 serije i/ili Galaxy Watch6 sat na privremeno korištenje u svrhu ove promocije u vremenu od najduže 7 dana tj. 168 sata, dužan je da kao garant povrata navedenog uređaja Organizatoru/Administratoru priložiti svoj važeći index ili potvrdu o statusu studenta. Organizator i Administrator neće kopirati niti prosleđivati lične podatke navedene u indexu ili studentsku potvrdu te će isti biti vraćen (ukoliko su isti bili predani Administratoru u fizičkom obliku)  po povratku Samsung uređaja iz Galaxy S24 serije i/ili Galaxy Watch6 sata, neoštećenog u originalnoj ambalaži i sa svim popratnim delovima koji su bili prisutni u trenutku predaje uređaja Učesniku.

Učestovanjem u promociji svaki učesnik prihvata prava i obveze iz ovih Pravila.

Administrator i Organizator obrađuju sve lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u cilju ispunjenja obaveza od strane Organizatora u vidu sprovođenja promocije.

Dostava podataka od strane učesnika promocije je dobrovoljna, no potrebna kako bi učesnik mogao učestvovati u navedenoj promociji. U slučaju da učesnik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njene/njegove privatnosti ili protivna zakonu, može se obratiti Rukovodiocu obrade i/ili zatražiti pristup, brisanje ili ograničavanje obrade ličnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka, na način da u bilo kom trenutku kontaktira Rukovodioca obrade na adresu e-pošte: dataprotection.sead@samsung.com ili pisanim putem na adresu: Samsung Electronics Austria GmbH, Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd (Novi Beograd), Omladinskih brigada 90v. Pisanim zahtevom upućenim na adresu Rukovodioca obrade može se zatražiti i ispravka podataka te informacija o upravljanju podacima, a učesnik ima pravo da, u bilo kom trenutku, povuče saglasnost, a da to ne utiče na zakonitost obrade koja se temeljila na saglasnosti pre nego što je ona povučena (ako je primenjivo). Učesnici se na kraju mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka ili merodavnom sudu, ako se ne slažu sa odlukom ili radom Rukovodioca obrade.

Prijavom na promociju učesnici su saglasni da Administrator, kao izvršitelj obrade ličnih podataka, te kao izabrani Administrator baze podataka od strane Organizatora, može obrađivati podatke u svrhu sprovođenja promocije.

Nakon 60 dana od dana poslednjeg objavljivanja primaoca testnih uređaja, Organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz promociju.

Samsung Electronics Austria GmbH

U Beogradu, 1.2.2024. Samsung Electronics Austria GmbH