PRAVILA TAKMIČENJA „YOU Influence Academy“

Dan objave i stupanja na snagu: 08.11.2023. godine

Svrha ovih pravila je da se osigura jednakost za sve učesnike, kao i jednake mogućnosti za osvajanje nagrade nakon ispunjavanja uslova navedenih u Pravilima.

Pre nego donesete odluku da uzmete učešće u  Takmičenju „YOU Influence Academy“ (u daljem tekstu: „Takmičenje“), molimo vas da se upoznate sa sadržinom ovih Pravila. (u daljem tekstu: „Pravila“).

Član 1. Organizator i Administrator

Organizator takmičenja je Samsung Electronics Austria GmbH, Praterstrasse 31, 1020 Beč, Austrija, MB: FN 217924b (u daljem tekstu: „Organizator“).

Administrator takmičenja je privredno društvo XYZ Communications doo, Boška Petrovića 3a, 11000 Beograd, MB: 21259446 (u daljem tekstu: “Administrator“).

Takmičenje je deo programa edukacije studenata na temu influensera, te ujedno sastavni deo promocije Samsung Galaxy Z Flip5 5G pametnih telefona čiji je proizvođač Samsung Electronics.

Član 2. Trajanje i lokacija

Prijave za Takmičenje počinju 08.11.2023. godine i traju do 15.11.2023. godine, a od 17.11.2023. do 03.12.2023. sprovodi se edukacija u saradnji sa Propulsion doo Organizacijom.

Prijave za Takmičenje se sprovode putem web stranice https://rs.youniversity.club/you-influence-academy/.

Ova Pravila se objavljuju na strani Takmičenja https://rs.youniversity.club/you-influence-academy/.

Objava 1 (jednog) dobitnika od svih učesnika koji su učestvovali i prijavili se na Takmičenje biće dana 05.12.2023. godine u 12:00 sati na web stranici rs.youniversity.club/you-influence-academy/.

Učešćem u Takmičenju učesnici prihvataju ova Pravila.

Član 3. Pravo učešća

Pravo učešća u Takmičenju imaju fizička lica koja imaju status studenta na području teritorije Republike Srbije, na državnim/privatnim fakultetima/univerzitetima. Svaki učesnik može da učestvuje jednom i može da osvoji najviše jednu nagradu. Na Takmičenju ne mogu da učestvuju zaposleni kod Organizatora i Administratora, kao ni članovi njihove uže porodice, niti partneri i/ili podizvođači u vezi sa ovim Takmičenjem.

Član 4. Način učešća

Kako bi zainteresovano lice uzelo učešće u Takmičenju, potrebno je da sprovede registraciju prijave za Takmičenje putem stranice https://rs.youniversity.club/you-influence-academy/.

Prilikom prijave na Takmičenje u delu prijavnog formulara koji nosi naziv „Šta te motiviše da se prijaviš na YOU Influence Academy“ budući učesnik sačinjava odgovor na postavljeno pitanje. 20 (dvadeset) najkreativnijih odgovora, odnosno motivacija biće nagrađene učešćem na YOU Influence Academy, koja traje u periodu od 17.11. do 03.12.2023. godine.

U sklopu YOU Influence Academy svi učesnici imaće priliku da učestvuju u zadatku kreiranja video materijala u vezi sa Samsung Galaxy Z Flip5, gde će komisija birati najkreativnije idejno rešenje.

Ako videozapisi (uključujući i fotografije kao sastavni deo videozapisa) prikazuju osobe (fizička lica), te osobe mogu učestvovati u Takmičenju samo ukoliko su Organizatoru prethodno dali svoju izričitu dozvolu/saglasnost u vezi sa obradom i upotrebom. Učesnici koji uskrate  dozvolu/saglasnost mogu da učestvuju u Takmičenju kreiranjem videozapisa u kojima se ne prikazuju fizička lica. Videozapise koji su kreirani bez prethodne dozvole/saglasnosti lica koja se pojavljuju, Organizator neće uzeti u obzir prilikom sprovođenja Takmičenja.

Takođe, prijavom za Takmičenje, smatra se da su učesnici prihvatili ova Pravila, te ukoliko pobede u takmičenju saglasni su da inicijali njihovog imena i prezimena i kreativna poruka koju su sačinili mogu javno da se objave i dalje koriste od strane Organizatora i Administratora.

U konkurenciju za osvajanje nagrade ulaze sve prijavljene/registrovane osobe koje su ispunile uslove u skladu sa ovim Pravilima.

Takmičenje se sprovodi isključivo putem stranice https://rs.youniversity.club/you-influence-academy/.

Član 5. Odabir dobitnika

Odluku o dobitnicima donosi komisija koju čine predstavnici Organizatora i Administratora.
Komisija ima zadatak da izabere:

 • 20 (dvadeset) kandidata sa najkreativnijom motivacijom za prijavu koji će biti kontaktirani do 16.11.2023. godine i kojima će biti omogućeno učešće na YOU Influence Academy.
 • 1 (jednu) najkreativniju ideju videa u sklopu YOU Influence Academy.

Članovi komisije odluke donose prema sostvenom nahođenju.

Član 6. Diskvalifikacija

Organizator zadržava pravo da u bilo kom trenutku diskvalifikuje učesnike koji prekrše ova Pravila.

Organizator ima pravo da bez obrazloženja isključi učesnike iz Takmičenja i ukloni/zahteva uklanjanje sadržaja/zapisa koji prikazuju scene nasilja, predstavljaju diskriminaciju, prikazuju pogrdni sadržaj i/ili vređanje na rasnoj, verskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. Ukoliko sadržaj/zapis koji je kreirao učesnik krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih lica, Organizator ima pravo da takve sadržaje ukloni/zahteva uklanjanje bez posebnog obrazloženja.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo koje posledice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja/zapisa od strane učesnika ili trećih lica i zloupotrebe sistema takmičenja od strane učesnika ili trećih lica.

Organizator je ovlašćen da na osnovu diskrecione procene u bilo kom trenutku i bez obrazloženja diskvalifikuje bilo kog učesnika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Srbiji ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora i/ili Administratora. Učesnici Takmičenja se prihvatanjem Pravila u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora u vidu naknade troškova ili štete koja bi mogla da nastane prilikom ili u vezi sa sačinjavanjem zapisa zarad učešća u takmičenju.

Učestvovanje je lično. Identiteti stvoreni isključivo radi izmene, krivotvorenja ili manipulisanja parametrima u vezi sa takmičenjem, kao i nepošteno učestvovanje u bilo kom drugom obliku, zabranjeni su, neće se prihvatiti i imaju za posledicu diskvalifikaciju učesnika iz Takmičenja.

U slučaju da dobitnik:

 • ne odgovori na obaveštenje o osvajanju nagrade u roku od 5 (pet) dana,
 • ne ispunjava ovde navedene uslove i odredbe,
 • nije naveo tačan, važeći i potpun kontakt broj mobilnog telefona i/ili ostale podatke, ili

nije u stanju da primi nagradu iz bilo kog razloga,

onda dobitnik gubi pravo na nagradu, dok se za navedene slučajeve nagrada dodeljuje odabirom novog dobitnika prema kriterijumima navedenim u pravilima.

Nagrada nije prenosiva i zamenjiva, niti može da se zameni za gotovinu ili neki drugi oblik kompenzacije, u celosti ili delimično.

Organizator i Administrator ne prihvataju odgovornost za zakasnele, nepotpune, neispravno predate, neispravne ili neispravno upućene prijave, zahteve ili korespondenciju zbog greške, propusta, izmene, neovlašćenog rukovanja, brisanja, krađe, uništavanja, greške u komunikaciji ili na neki drugi način. Isto važi za podatke o adresi koje navede učesnik, koji su netačni, neispravni ili na neki drugi način pogrešni.

Organizator i Administrator nisu odgovorni ukoliko učesnik kasni sa potraživanjem nagrade.

Organizator ima pravo da, uz javno obaveštenje jednostrano otkaže Takmičenje (u bilo kojoj fazi) ukoliko je nastupio događaj koji ima karakter više sile. Višom silom se posebno, ali ne i isključivo, smatra proglašenje epidemije zarazne bolesti na teritoriji ili na delu teritorije Republike Srbije, proglašenje vanrednog stanja i druge mere donete od strane nadležnih državnih organa koje ograničavaju sprovođenje takmičenja i/ili dodelu i preuzimanje nagrada.

Ukoliko nastane neka od gore navedenih okolnosti, dodela i distribucija nagrada će odmah biti obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, i Organizator će javno objaviti razloge koji su doveli do prekida takmičenja i isporuke nagrada.

Prihvatanjem ovih Pravila, svi učesnici ovog Konkursa, daju  pravo isključivog iskorišćavanja autorskog prava na prijavljene radove tako da ovlašćuju Organizatora da prijavljene radove (uz navedene inicijale imena i prezimena autora rada) oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tokom neograničenog vremena u neograničenom tiražu i broju izdanja na celoj teritoriji Republike Srbije, u skladu sa ovim Pravilima kao i na online kanalima. Učesnici nagradnog konkursa prihvataju da se svi podaci i materijali dobijeni tokom prijave na nagradni konkurs iskoriste u promotivne svrhe, a s ciljem dobijanja publiciteta i promocije u korist Organizatora. Učesnik nagradnog konkursa izričito potvrđuje i izjavljuje da čitava prijava predstavlja njegovo autorsko delo.

U slučaju da bilo koje treće fizičko ili pravno lice pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskog ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, učesnik koji je prijavio materijal se obavezuje da se pridruži takvom postupku te potraživanja iz istog zahteva da preuzme na sebe te da brani Organizatora od svakog zahteva postavljenog u takvom postupku te istima nadoknaditi sve troškove koji bi  mogli da im nastanu usled takvog zahteva te pokretanja sudskog ili drugog postupka. Organizator se obavezuje da obavesti učesnika o pokretanju bilo kog takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada primi obaveštenje o pokretanju.

Organizator je ovlašćen da sam izvrši određene promene, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god iste ne predstavljaju povredu prava autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtev učesnika prema Organizatoru ili trećoj osobi. Za izvršenje takvih promena, dorada i sličnog, Organizatoru nije potrebna nikakva dodatna saglasnost ili odobrenje Učesnika.

Organizator sve prijavljene materijale, koji su u skladu s ovim Pravilima, uz potrebne dorade i obavezno uklanjanje ličnih podataka koji nisu neophodni u cilju ispunjenja obaveza od strane Organizatora u vidu sprovođenja Takmičenja, može da koristi za oglašavanje u svim medijima (štampani promo materijal, televizija, novine, internet…).

Učesnici se prijavom na Takmičenje odriču bilo kakvih daljih potraživanja prema Organizatoru po bilo kom osnovu.

Član 7. Rezultati Takmičenja

Objava 1 (jednog) dobitnika od svih učesnika koji su učestvovali u YOU Influence Academy biće dana 05.12.2023. godine u 12:00 sati na web stranici https://rs.youniversity.club/you-influence-academy/ putem objave dobitnog videa.

Dobitnik će zatim biti kontaktiran telefonskim putem od strane Administratora Takmičenja kako bi podelio svoje lične podatke za potrebu dostave osvojene nagrade ili dogovorio preuzimanje u poslovnim prostorijama Administratora.

Član 8. Nagrade

Pobednik u YOU Influence Academy, u skladu sa Pravilima, osvojiće sledeću nagradu:

 • 1 (jedan) Samsung Galaxy Z Flip5 5G pametni telefon.

Dobitnik nema pravo da zahteva drugačiju nagradu od one za koju su takmičio i osvojio u skladu sa ovim Pravilima.

Nagrada  ne može da se zameni za novac, druge proizvode ili usluge niti može da se prenese na drugu osobu po prijemu nagrade.

Član 9. Predaja nagrade

Nagrada će dobitniku biti dostavljena putem preporučene pošte s povratnicom ili ličnim preuzimanjem u poslovnim prostorijama Administratora.

Dobitnika će o dobitku obavestiti Administrator telefonski ili pisanim putem u roku od 8 (osam) dana od dana proglašenja dobitnika, kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.

Dostavljanje nagrade je moguće isključivo na teritoriji Republike Srbije.

Nagrada će biti dostavljena/isporučena od strane Administratora najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od datuma objave dobitnika.

Kao dokaz preuzimanja nagrade Organizator/Administrator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a, e-maila ili pošte), Organizator/Administrator će koristiti poštansku povratnicu kao dokaz.

Realizacijom isporuke nagrade prestaju sve obaveze Organizatora i Administratora Takmičenja prema dobitnicima. Organizator neće da podeli nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim Pravilima.

Član 10. Zaštita ličnih podataka

Prijavom za učestovanje u takmičenju, učesnici prihvataju Politiku privatnosti Organizatora.

Rukovalac obrade ličnih podataka učesnika takmičenja je Samsung Electronics Austria GmbH putem svog ogranka Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd (Novi Beograd).

Učestvovanjem u takmičenju svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, i u vezi s tim se obaveštava:

 • da se njegovi lični podaci koji su dostupni Organizatoru obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) i da se isti koriste samo u cilju ispunjenja obaveza od strane Organizatora u vidu sprovođenja ovog Takmičenja. U pogledu ličnih podataka učesnika prikupljaće se: ime, prezime, adresa, i broj mobilnog telefona.
 • Rukovalac obrade obrađuje lične podatke učesnika za svrhu sprovođenja Takmičenja na području Republike Srbije, ograničavajući obradu isključivo na vremensko razdoblje potrebno za ostvarenje prethodno navedene svrhe, nakon čega će lični podaci biti obrisani.

Dostava podataka od strane učesnika je dobrovoljna, kao i potrebna kako bi učesnik mogao da učestvuje u takmičenju. U slučaju da učesnik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njene/njegove privatnosti ili protivna zakonu, može da zatraži pristup, brisanje ili ograničavanje obrade ličnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka, na način da u bilo kom trenutku kontaktira Organizatora kao rukovaoca ličnim podacima na adresu e-pošte: dataprotection.sead@samsung.com ili pisanim putem na adresu: Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd (Novi Beograd), Omladinskih brigada 90v. Pisanim zahtevom može da se zatraži i korekcija podataka, kao i informacija o upravljanju podacima, a učesnik ima pravo da, u bilo kom trenutku, povuče dozvolu, a da to ne utiče na zakonitost obrade koja se zasniva na dozvoli pre nego što je ona povučena. Učesnici se na kraju mogu obratiti i Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ili nadležnom sudu, ako se ne slažu sa odlukom ili radom rukovaoca.

Prijavom za takmičenje Učesnici su saglasni da Administrator u svojstvu obrađivača može da obrađuje podatke u svrhu sprovođenja takmičenja.

Nakon 60 (šezdeset) dana od dana proglašenja pobednika, Organizator neće razmatrati pritužbe učesnika u vezi sa takmičenjem.

U Beogradu, 08.11.2023.godine

Samsung Electronics Austria GmbH

POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA

Društvo Samsung Electronics Austria GmbH i naša povezana lica (u daljem tekstu: „Samsung“, „mi“, „nas“, „naše“) znamo koliko je privatnost važna našem osoblju, dobavljačima, kupcima i drugima sa kojima sarađujemo i težimo jasnosti u vezi sa tim kako prikupljamo, koristimo, obelodanjujemo, prenosimo i čuvamo lične podatke.

U nastavku slede glavna pitanja koja su obuhvaćena našom Politikom zaštite podataka.

 1. Delokrug i svrha
 2. Odgovornost za usklađenost
 3. Naše obaveze
 4. Definicije
 5. GDPR principi
 6. Posebne kategorije ličnih podataka
 7. Deljenje ličnih podataka (uključujući transfere van EE)
 8. Profilisanje i automatsko odlučivanje
 9. Direktni marketing
 10. Čuvanje evidencije
 11. Pojedinačna prava subjekata na koje se odnose podaci
 12. Postupak u slučaju narušavanja sigurnosti podataka
 13. Ažuriranja politike
 14. Korisni podaci za kontakt
 1. Delokrug i svrha

Ova politika definiše pravila zaštite podataka kao i pravnih uslova koji moraju biti zadovoljeni kada je reč o pribavljanju, rukovanju, obradi, čuvanju, prenosu i uništavanju ličnih podataka.

Tipovi informacija kojima ćemo rukovati obuhvataju detalje o trenutnim, prethodnim i potencijalnim članovima osoblja, dobavljačima, kupcima i drugim licima sa kojima komuniciramo. Podaci koji se drže na papiru ili računaru podležu određenim merama pravne zaštite navedenim u Opštoj uredbi o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – „GDPR“) i važećem(im) zakonu(ima) o zaštiti podataka, koji predviđa(ju) ograničenja u vezi sa načinom na koji možemo da koristimo te informacije.

Održavanje najviših standarda u našem rukovanju ličnim podacima predstavlja i kolektivnu i ličnu odgovornost, a ova politika primenljiva je na to kako pribavljamo, koristimo, čuvamo i na druge načine obrađujemo lične podatke koje upotrebljavamo u okviru našeg poslovanja. Ona obuhvata prikaz ključnih obaveza u vezi sa podacima koje se primenjuju na nas kao organizaciju, a koje obuhvataju i očekivanje od Vas da igrate svoju ulogu u vezi sa usklađivanjem.

Ova politika zaštite podataka primenjuje se na svakog zaposlenog kompanije Samsung kao i na drugo osoblje koje pruža usluge kompaniji Samsung (uključujući ali ne ograničavajući se na izvođače i agencijsko osoblje) (zajednički naziv u daljem tekstu: „članovi osoblja“). Od svih članova osoblja se zahteva da se postaraju da razumeju ovu politiku i da je se pridržavaju u odnosu na bilo koje lične podatke kojima imaju pristup u obavljanju svog posla.

 • Odgovornost za usklađenost

Odgovornost za nadgledanje usklađenosti zaštite podataka, uključujući pridržavanje ove politike je na našem službeniku za zaštitu podataka, čiji podaci za kontakt se mogu naći na kraju ove politike.

Osobe na rukovodećim pozijama odgovorne su za usklađenost zaštite podataka u okviru svojih timova.

Ukoliko smatrate da politika nije ispoštovana kada je reč o Vašim ili ličnim podacima drugih lica, potrebno je da pokrenete to pitanje sa Vašim neposrednim menadžerom ili sa odeljenjima za ljudske resurse ili pravna pitanja.

 • Naše obaveze

GDPR predviđa kazne u značajnim iznosima protiv organizacija koja krše njegove odredbe. Zavisno od tipa kršenja, organizacijama mogu biti izrečene kazne u vrednosti većoj od 20 miliona evra ili 4% od ukupnog, godišnjeg prometa na globalnom nivou u prethodnoj finansijskoj godini. Ove kazne u visokom iznosu povećavaju izlaganje rizicima u odnosu na usklađenost zaštite podataka.

 • Definicije

Definicije koje slede Vam mogu biti od koristi pri čitanju ove politike:

Podaci o krivičnoj evidenciji su informacije u vezi sa krivičnim prerkršajima i presudama protiv određene osobe.

Rukovodioci podacima (Kontrolori podataka) su lica ili organizacije koji određuju svrhu i način obrade ličnih podataka.  Oni su  odgovorni za uspostavljanje praksi i politika u skladu sa GDPR-om. Mi smo rukovodioci svih ličnih podataka koji se koriste u našem poslovanju. Naši dobavljači, savetnici izvođači takođe mogu biti rukovodioci podataka.

Pojam Subjekti podataka za potrebe ove politike obuhvata sve žive pojedince čije lične podatke čuvamo, što uključuje trenutne, prošle i potencijalne kupce, dobavljače, agente, investitore kao i članove našeg osoblja. Subjekat podataka ne mora biti državljanin ili rezident Republike Srbije. Svi subjekti podataka imaju određena zakonska prava u odnose na njihove lične podatke.

Pojam lični podaci označava podatke koji se odnose na živu osobu koja se može identifikovati na osnovu tih podataka (ili na osnovu tih podataka ili drugih informacija koje posedujemo). Lični podaci mogu biti faktički (poput imena, adrese ili datuma rođenja) ili može biti reč o mišljenju (poput ocene učinka). Definicija „ličnih podataka“ koja se koristi u GDPR-u i važećem zakonu o zaštiti podataka je veoma široka i dopušta da veliki opseg ličnih identifikatora budu klasifikovani kao lični podaci. To obuhvata ime, identifikacioni broj i podatke o lokaciji.

Obrada jeste bilo koja aktivnost koja obuhvata upotrebu ličnih podataka.  Ona uključuje dobijanje, korišćenje, posmatranje, beleženje ili držanje podataka, ili sprovođenje bilo koje radnje ili grupe radnji uključujući organizovanje, menjanje, povrat, korišćenje, obelodanjivanje, brisanje ili uništavanje podataka.  Obrada takođe obuhvata prenos ličnih podataka trećim licima.

Podaci posebne kategorije (prethodno poznati kao osetljivi lični podaci) obuhvataju informacije o rasnom ili etničkom poreklu osobe, njenim političkim mišljenjima, verskim ili sličnim uverenjima, sindikalnom članstvu, fizičkom ili mentalnom zdravlju ili stanju ili seksualnom životu, kao i genetske i biometrijske podatke, kada se koriste za identifikovanje pojedinca.

 • GDPR principi

Bilo koje lice koje obrađuje lične podatke mora postupati u skladu sa primenljivim principima dobre prakse definisanim u GDPR-u, a kojih je Samsung dužan da se pridržava.

 • Lične podatke ćemo obraditi u skladu sa zakonom, pošteno i transparentno (videti odeljak „zakonitost, poštenje i transparentnost“).
 • Prikupljaćemo lične podatke za naznačene, eksplicitne i legitimne svrhe; nećemo ih obrađivati na način koji ne bi bio u skladu sa tim svrhama (videti odeljak „Ograničenje svrhe i minimizovanje podataka“).
 • Obradićemo lične podatke koji su adekvatni, relevantni i ograničeni na ono što je neophodno u vezi sa svrhama obrađivanja (videti odeljak „Ograničenje svrhe i minimizovanje podataka“).
 • Obezbedićemo da lični podaci budu tačni i, gde je to neophodno, ažurni; gde su podaci netačni, preduzećemo sve što je potrebno da za njihovo brisanje ili ispravku bez odlaganja uzimajući u obzir svrhe za koje se podaci obrađuju (videti odeljak „Tačnost“).
 • Uzdržaćemo se od čuvanja ličnih podataka u obliku koji dozvoljava identifikaciju pojedinca na kojeg se odnosi u periodu dužem nego što je to potrebno za svrhe radi kojih se obrađuju (videti odeljak „Ograničenje čuvanja“).
 • Upotrebićemo odgovarajuće tehničke ili organizacione mere kako bi obezbedili sigurnost ličnih podataka, što će uključivati njihovu zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade ili slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (videti poglavlje „Integritet i poverljivost“).

Slede dodatni podaci o svakom od ovih principa.

 • Zakonitost, poštenje i transparentnost

Važeći zakon(i) o zaštiti podataka ima(ju) za cilj ne da spreči(e) obrađivanje ličnih podataka, već da obezbedi(e) da se to radi pošteno i bez štetnog uticaja na prava subjekta podataka.

Kako bi lični podaci bili obrađeni u skladu sa zakonom, potrebno je da bude ispunjen jedan od zakonskih uslova za obradu. Ovi uslovi obuhvataju sledeće: subjekat podataka mora eksplicitno i slobodnom voljom da pristane na obradu; obrada se zahteva u skladu sa zakonom, obrada je neophodna radi sprovođenja ugovora koji imamo sa subjektom podataka; ili je obrada neophodna radi legitimnih interesa kompanije Samsung ili lica kojem se podaci obelodanjuju (osim ukoliko te interese nadjačavaju interesi ili osnovna prava ili slobode pojedinca). Pre nego što počnemo sa obrađivanjem ličnih podataka (na primer pre nego što prikupimo lične podatke od neke osobe), razmatramo naše podatke za prikupljanje podataka, kao i zašto su nam ti podaci potrebni.  Takođe identifikujemo i pravnu osnovu koja nam omogućava da te informacije dobijemo i obradimo na zakonit način.

Subjektu podataka u skladu sa zakonom moraju biti predočene određene informacije, uključujući (ali ne ograničavajući se na) ko je rukovodilac podataka, svrha(e) radi koje(ih) se podaci obrađuju, zakonsku osnova za obradu podataka, identititete svakog lica kojem se podaci mogu otkriti ili preneti, kao i prava subjekta podataka u odnosu na njegove lične podatke. Ove informacije moraju biti pružene kroz odgovarajuća obaveštenja o privatnosti ili obaveštenja o poštenoj obradi podataka.

 • Ograničenje svrhe i minimizovanje podataka

Lični podaci mogu se obrađivati samo za specifične potrebe o kojima je subjekat podataka obavešten prilikom prvog uzimanja podataka, ili za bilo koje druge svrhe izričito dopuštene važećim zakonom(ima) o zaštiti podataka. To znači da se lični podaci ne mogu prikupljati za jednu svrhu, a potom korisititi za drugu. Ukoliko postane neophodno da se promeni svrha radi koje se podaci obrađuju, subjekat podataka će biti obavešten o novoj svrsi pre bilo kakve obrade.

 • Tačnost

Lični podaci moraju biti tačni i ažurni. Informacije koje su pogrešne su netačne i stoga je potrebno preduzeti korake radi provere tačnosti bilo kojih ličnih podataka na mestu njihovog prikupljanja, a to potom naknadno činiti redovno u određenim vremenskim intervalima. Netačni ili zastareli podaci treba da budu uništeni. Kad postanete svesni da su lični podaci koje obrađujemo netačni, morate da obavestite svog mendžera/lice za kontakt za obradu podataka, te da preduzmete potrebne korake za uništavanje izmenu istih, vodeći računa o zahtevima naše politike zadržavanja podataka gde je to potrebno.

 • Ograničenje čuvanja

Lične podatke treba čuvati u formatu koji ne dopušta identifikovanje subjekta podataka duže nego što je to potrebno za svrhe za koje se podaci prikupljaju. To znači da je potrebno da podaci budu uništeni ili izbrisani iz naših sistema kada više nisu potrebni, ili lični podaci treba da budu uređeni od strane istih.

Nakon isteka perioda zadržavanja, osim ukoliko postoji valjan poslovni razlog za zadržavanje i nakon tog perioda (na primer ukoliko je subjekat podataka pokrenuo parnicu protiv nas, a zadržani lični podaci su relevantni za takvu parnicu), zapiši koji sadrže lične podatke biće eliminisani na siguran način i efektivno uništeni.

 • Integritet i poverljivost

Održavanje sigurnosti podataka znači garantovanje poverljivosti, integriteta i dostupnosti ličnih podataka, u skladu sa sledećim definicijama:

 1. Poverljivost znači da podacima mogu da pristupaju samo lica koja su ovlašćena da koriste podatke.
 2. Integritet znači da lični podaci treba da budu tačni i odgovarajući za svrhu za koju se obrađuju kao i pouzdani tokom njihovog životnog veka (tj. ne mogu ih menjati neovlašćena lica).
 3. Dostupnost znači da ovlašćeni korisnici treba da budu u stanju da pristupe podacima ukoliko su im potrebni za dozvoljene svrhe. Lične podatke je stoga potrebno sačuvati na našem centralnom računarskom sistemu umesto na pojedinačnim personalnim računarima.

Sigurnosne procedure obuhvataju:

 1. Kontrole ulaska. Potrebno je izvestiti o svakom stranom licu koje se opazi u oblastima sa kontrolom ulaska.
 2. Obezbeđenje stolova i ormarića koji se zaključavaju. Stolove i ormariće držati zaključanim ukoliko se u njima drže poveljivi podaci bilo koje vrste. (Lične informacije se uvek smatraju poverljivim.)
 3. Metode uništavanja. Papirne dokumente treba iseći. Flopi diskove i CD-ROMove treba fizički uništiti kada više nisu potrebni.
 4. Oprema. Članovi osoblja kompanije Samsung treba da se postaraju da se na pojedinačnim monitorima ne prikazuju poverljivi podaci prolaznicima, kao i da se izloguju iz svog personalnom računara kada je isti bez nadzora.
 • Posebne kategorije ličnih podataka

S vremena na vreme može biti potrebno da obradimo posebne kategorije ličnih podataka.

Posebne kategorije ličnih podataka ćemo obraditi samo kada imamo zakonsku osnovu za obradu ličnih podataka (videti odeljak 5 ove politike) i kada se primenjuje jedan od posebnih uslova za obradu podataka posebne kategorije. Ovi posebni uslovi obuhvataju, ali nisu ograničeni na sledeće slučajeve:

 1. Subjekat podataka je dao izričitu saglasnost.
 2. Obrada je neophodna za potrebe iskorišćavanja prava ili obaveza kompanije Samsung ili subjekta podataka u skladu sa zakonom o radnom odnosu.
 3. Obrada je neophodna radi zaštite vitalnih interesa subjekta podataka, a subjekat podataka fizički nije u stanju da da saglasnost.
 4. Obrada se odnosi na lične podatke koje je subjekat podataka javno obelodanio.
 5. Obrada je neophodna za uspostavljanje, korišćenje ili odbranu zakonitih zahteva.
 6. Obrada je neophodna iz razloga značajnog javnog interesa.
 7. Obrada je neophodna radi ocene radne sposobnosti zaposlenog.

Posebne kategorije ličnih podataka se neće obraditi dok:

 1. Gore pomenuta procena ne bude sprovedena; i
 2. Osoba na koju se odnose lični podaci nije odgovarajuće obaveštena (kroz obaveštenje o privatnosti ili na drugi način) o prirodi obrade, svrhama radi kojih se sprovodi kao i pravnoj osnovi.
 • Deljenje ličnih podataka (uključujući transfere van EEP)

Lični podaci mogu se preneti samo trećim pružaocima usluga koji prihvataju da se pridržavaju zahtevanih politika i procedura kao i bilo kojih relevantnih ugovornih odredbi i koji se slože da primene adekvatne mere, u skladu sa zahtevima.

Lični podaci mogu se deliti sa drugim članom naše grupe (što obuhvata i naša povezana lica, kao i našu krajnju holding kompaniju, zajedno sa njenim ispostavama) ukoliko primalac ima potrebu za informacijama iz razloga povezanih sa poslom, te ukoliko je prenos u skladu sa važećim ograničenjima prekograničnog prenosa podataka (videti ispod).

Zakoni koji se odnose na zaštitu podataka ograničavaju prenos državama van Evropskog ekonomskog prostora (u daljem tekstu: „EEP“) kako bi se osiguralo da se ne ugrozi neophodan nivo zaštite podataka.   Lične podatke koji su nastali u jednoj državi prenosite preko granice kada prenosite, šaljete, pregledate ili pristupate tim podacima u drugu ili u drugoj državi. Potrebno je tražiti posebnu dozvolu od lokalnog odeljenja za pravna pitanja/kancelarije za zaštitu podataka pre prenosa ličnih podataka preko granice kako bi se moglo proveriti da li su zadovoljeni neophodni uslovi.

 • Profilisanje i automatsko odlučivanje

Postoje značajna ograničenja okolnosti pod kojima se mogu doneti automatske odluke o pojedincima (gde se odluka donosi isključivo automatski bez ikakvog učešća ljudi).  Ovo je slučaj i kada je reč o profilisanju (to je automatska obrada ličnih podataka radi vrednovanja određenih stvari u vezi sa pojedincima, na primer, da li mu se može svideti određen proizvod).

Ovaj tip donošenja odluka može se primeniti samo gde je to potrebno radi realizacije ugovora, gde je to dozvoljeno zakonom, ili u slučajevima kada pojedinac da svoju izričitu saglasnost. Pored toga, pojedinici imaju pravo na primanje informacija o donošenju odluka, a imaju i određena prava koja im se moraju komunicirati, uključujući pravo da se zahteva ljudska intervencija ili da se ospori odluka, a na snazi su stroga ograničenja u vezi sa upotrebom podataka posebne kategorije za ovu vrstu odlučivanja.

U svakom slučaju, svaka aktivnost profilisanja će se obraditi u punoj saglasnosti sa svakim važećim zakonom.

 • Direktni marketing

Poštujemo stroge zahteve zaštite podataka u vezi sa direktnim marketingom.

 1. Čuvanje evidencije

Važno je da budemo u stanju da pokažemo da se pridržavamo principa obrade podataka. Gde se to zahteva, vodimo odgovarajuću evidenciju u vezi sa našim rukovanjem ličnim podacima. To konkretno može da obuhvati evidenciju naše zakonske osnove za obradu ličnih podataka, evidenciju  podataka koji se šalju subjektima podataka, kao i evidenciju naše obrade ličnih podataka.

 1. Pojedinačna prava subjekata na koje se odnose podaci

Podaci se moraju obraditi u skladu sa pravima subjekata podataka. Subjekti podataka imaju pravo da:

 1. ukoliko su pristali na obradu podataka, povuku saglasnost za obradu u bilo kom trenutku (a to im mora biti lako isto koliko je bilo i davanje saglasnosti).
 2. im se daju jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako se koriste njihovi lični podaci (iz kog razloga dajemo obaveštenje o privatnosti podataka).
 3. zahtevaju pristup bilo kojim podacima koje o njima poseduje rukovodilac podataka.
 4. zahtevaju izmenu i ispravku netačnih podataka.
 5. zahtevaju da podaci koje o njima poseduje rukovodilac podataka budu obrisani kada se ispune određeni uslovi predviđeni važećim zakonom(ima).
 6. zahtevaju ograničenje obrade kada su ispunjeni određeni uslovi predviđeni važećim zakonom(ima).
 7. zahtevaju upućivanje ličnih podataka drugom rukovodiocu kada su ispunjeni određeni uslovi predviđeni važećim zakonom(ima).
 8. podnesu prigovor na obrađivanje ličnih podataka  kada su ispunjeni određeni uslovi predviđeni važećim zakonom(ima).
 9. ne podležu odluci koja je zasnovana samo na automatskoj obradi, uključujući profilisanje, kada ovo sa sobom nosi zakonske ili druge značajne posledice po njih, osim ako su se izričito složili  sa tim, ili gde je to neophodno za sklapanje ili realizaciju ugovora sa njima.
 10. podnesu žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a u vezi sa našom obradom podataka, navodeći detalje koji slede, iako mi podstičemo subjekta podataka da nas obavesti o svim zabrinutostima koje ima, kako bi pokušali da to rešimo.

Kada znate da subjekat podataka želi da iskoristi bilo koje od svojih prava, treba da se obratite Kancelariji za pravna pitanja / za zaštitu ličnih podataka. Postoji mogućnost da će biti potrebno preduzeti odgovarajuće korake radi identifikovanja osobe koja podnosi zahtev.

Formalan zahtev za pristup podacima od strane subjekta podataka (podnosioca zahteva) za informacije koje Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH Beogradima o njima može biti podnet u pisanoj formi, koristeći Prilog 2 (obrazac zahteva subjekta podataka za pristup podacima). Međutim, zahtevi subjekta podataka za pristup podacima ne moraju biti formalni ili u pisanoj formi (mogu se, npr. podneti preko društvenih medija ili telefonom). Svaki član osoblja koji primi zahtev (bilo da je isti sastavljen upotrebom predviđenog obrasca ili ne) treba isti da momentalno prosledi službeniku za zaštitu podataka i/ili timu za pravna pitanja i usklađenost. Ukoliko imate nedoumicu da li je zahtev podnet, treba da razmotrite okolnosti sa njima.

Službenik za zaštitu podataka će odgovoriti na svaki zahtev u roku od 30 dana po prijemu, uz određene izuzetke (izuzev ako primenjivi zakon ne predviđa kraći rok, u kom slučaju će se primeniti taj kraći rok) . Ukoliko Samsung nije u stanju da da tražene lične podatke, razlozi za to će biti u celosti dokumentovani i subjekat podataka će o tome biti obavešten u pisanoj formi. Subjektu podataka će takođe biti dostavljeni detalji relevantnog nadzornog organa kojem se može podneti žalba, kako nalaže(u) važeći zakon(i) o zaštiti podataka.

 1. Postupak u slučaju narušavanja sigurnosti podataka

Narušavanje sigurnosti podataka jeste „narušavanje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili namernog uništavanja, gubitka, izmene, neovlašćenog obelodanjivanja ili druge obrade“. Narušavanje ne znači nužno da su lični podaci eksterno obelodanjeni bez relevantnog ovlašćenja, već može da znači da im je neko pristupio interno bez odgovarajuće dozvole.

Mi imamo obavezu da o određenim narušavanjima sigurnosti podataka obavestimo relevantno regulatorno telo, a, u ograničenijim slučajevima, samog subjekta podataka.

 1. Ovlašćenja za pristup podacima

Ovlašćenje za pristup ličnim podacima koje prikuplja i/ili koristi Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH Beograd daje se samo sledećim licima:

 • Za lične podatke kupaca prikupljene preko sajtova koji su osnovani za specifične marketinške svrhe:
 • ovlašćenim zakonskim predstavnicima kompanije Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH Beograd
 • menadžerima za marketing čije radne obaveze obuhvataju rukovanje ličnim podacima koji se prikupljaju za specifične marketinške svrhe i administratorima zaduženim za sprovođenje marketinške aktivnosti.
 1. Korisni podaci za kontakt

Službu za zaštitu podataka možete kontaktirati na:

Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH Beograd Omladinskih brigada 90v, Beograd, Republika Srbija

Email: Molimo da nas kontaktirate slanjem mejla na adresu dataprotection.sead@samsung.com